Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 3

Strona 1 z 3
15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Wieloletni program wspólnotowy będzie przedmiotem odrębnej decyzji Komisji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 7, art. 12 ust. 2 oraz art. 25, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Elementy programów krajowych Wieloletnie programy krajowe, o których mowa w art. 4 roz­ porządzenia (WE) nr 199/2008, obejmują w szczególności:

Rozporządzenie (WE) nr 199/2008 ustanawia wspólno­ towe ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w celu stworzenia solidnej podstawy dla analiz naukowych w zakresie rybołówstwa oraz dla zapewnienia rzetelnego doradztwa naukowego na potrzeby realizacji wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej „WPRyb”). Protokoły i metody dotyczące gromadzenia i monitorowania danych powinny być zgodne z normami jakościowymi ustanowionymi przez między­ narodowe organy naukowe, regionalne organizacje zarzą­ dzania rybołówstwem oraz powinny opierać się na doświadczeniu w zakresie gromadzenia danych dotyczą­ cych rybołówstwa, nabytym od czasu ustanowienia w 2000 r. pierwszych ram wspólnotowych, a także na opiniach dostarczanych przez Komitet Naukowo-Tech­ niczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (zwany dalej „STECF”). Państwa członkowskie powinny ustanowić wieloletnie programy krajowe w zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, zgodne z wieloletnim programem wspólnotowym. Programy te należy odpowiednio wcześnie przedłożyć Komisji, aby umożliwić jej podjęcie na czas decyzji finansowych na kolejny rok. Państwa członkowskie powinny unikać powielania w procesie gromadzenia danych. Państwa członkowskie powinny informować o realizacji swoich programów krajowych. Należy zapewnić na szczeblu regionalnym koordynację działań podejmowanych przez państwa członkowskie oraz, w miarę możliwości, podział zadań między programy krajowe.

a) planowane działania, w podziale na moduły i sekcje okre­ ślone w wieloletnim programie wspólnotowym oraz według następujących regionów: — Morze Bałtyckie (obszary ICES IIIb–d),

(2)

— Morze Północne (obszary ICES IIIa, IV i VIId) oraz Wschodnia Arktyka (obszary ICES I i II), — Północny Atlantyk (obszary ICES V–XIV oraz obszary NAFO), — Morze Śródziemne oraz Morze Czarne, — regiony, gdzie połowy prowadzone są przez statki Wspólnoty, a gospodarką rybną zarządzają regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, w których Wspólnota jest umawiającą się stroną lub ma status obserwatora;

(3)

b) elementy rachunków analitycznych w podziale na moduły i sekcje określone w wieloletnim programie wspólnotowym oraz według regionów określonych w lit. a) niniejszego arty­ kułu;

(4)

(1) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s.1.

c) szczegółowy opis stosowanych strategii pobierania próbek oraz badań statystycznych, pozwalający na określenie poziomu dokładności oraz zależności między kosztami i dokładnością;

L 186/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 42 z 200815.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L186 - 41 z 200815.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

 • Dz. U. L186 - 39 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3411)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie finansowania przechowywania antygenów wirusa pryszczycy oraz opracowywania szczepionek otrzymanych na bazie tych antygenów

 • Dz. U. L186 - 30 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (w południowo-wschodnich krajach sąsiedzkich, w krajach basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Łacińskiej i Azji oraz w Republice Południowej Afryki) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L186 - 13 z 200815.7.2008

  Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L186 - 12 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L186 - 7 z 200815.7.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

 • Dz. U. L186 - 6 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

 • Dz. U. L186 - 1 z 200815.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.