Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 7

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 7

Strona 1 z 4
15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/7

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, i RADA EUROPY, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 15 lutego 2007 r. rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Agencją”), MAJĄC NA UWADZE FAKT, że celem Agencji jest dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawo­ wych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego, przy czym wsparcie to ma służyć pełnemu poszanowaniu praw podstawowych przez te instytucje i organy przy podejmowaniu przez nie środków lub określaniu kierunków działań w dziedzinach należących do ich kompetencji, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że Agencja, wykonując swoje zadania, odwołuje się do praw podstawowych w rozumieniu art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym do praw i wolności zagwarantowanych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., MAJĄC NA UWADZE FAKT, że Rada Europy posiada szerokie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie współpracy i wzajemnej pomocy międzyrządowej w zakresie praw człowieka, jako że ustanowiła ona również wiele mechanizmów kontroli i monitorowania praw człowieka, a także urząd Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że Agencja, prowadząc swoją działalność, w stosownych przypadkach uwzględnia działania wykonane już przez Radę Europy, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że aby uniknąć powielania działań oraz aby zapewnić komplementarność i wartość dodaną, Agencja koordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy, w szczególności w odniesieniu do rocznego programu prac oraz współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że należy ustanowić bliską więź pomiędzy Agencją a Radą Europy zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. uzgodnili, iż Agencja w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia spójności i konsekwencji polityki UE w dziedzinie praw człowieka, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że wytyczne w sprawie stosunków między Radą Europy a Unią Europejską, przyjęte podczas trzeciego szczytu szefów państw i rządów Rady Europy (Warszawa, 16–17 maja 2005 r.), przywołują Agencję jako instytucję umożliwiającą dalsze intensyfikowanie współpracy z Radą Europy oraz zwiększanie spójności i komplementarności podejmowanych działań, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że porozumienie pomiędzy Radą Europy a Unią Europejską zawarte w dniu 23 maja 2007 r. zawiera ogólne ramy dla współpracy w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności i podkreśla rolę Rady Europy jako punktu odniesienia dla praw człowieka, rządów prawa i demokracji w Europie,


L 186/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2008

MAJĄC NA UWADZE FAKT, że zgodnie z porozumieniem Agencja respektuje jednolitość, ważność i skuteczność instrumentów wykorzystywanych przez Radę Europy w celu kontroli prawa człowieka w państwach członkowskich, MAJĄC NA UWADZE FAKT, że Rada Europy mianuje niezależną osobę, która ma zasiadać w zarządzie i radzie wykonawczej Agencji, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

I. Stosowane terminy 1. Do celów niniejszej Umowy:

a) „komitety międzyrządowe Rady Europy” oznaczają komitet lub inny organ ustanowiony przez Komitet Ministrów lub za jego zgodą na mocy art. 15 lit. a), art. 16 lub 17 statutu Rady Europy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 42 z 200815.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L186 - 41 z 200815.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

 • Dz. U. L186 - 39 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3411)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie finansowania przechowywania antygenów wirusa pryszczycy oraz opracowywania szczepionek otrzymanych na bazie tych antygenów

 • Dz. U. L186 - 30 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (w południowo-wschodnich krajach sąsiedzkich, w krajach basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Łacińskiej i Azji oraz w Republice Południowej Afryki) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L186 - 13 z 200815.7.2008

  Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L186 - 12 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L186 - 6 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

 • Dz. U. L186 - 3 z 200815.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L186 - 1 z 200815.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.