Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 1

16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2005,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (1),

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 889/2005 wprowadza się następu­ jące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji,

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

„Artykuł 2 1. Zakazuje się:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 889/2005 (2) wprowadziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zgodnie ze wspólnym stanowis­ kiem Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko Demokratycznej Republice Konga (3) oraz zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1596 (2005) i kolejnymi stosownymi rezolucjami.

a) bezpośredniego lub pośredniego udzielania pomocy tech­ nicznej związanej z działaniami wojskowymi jakiemukol­ wiek podmiotowi pozarządowemu lub jakiejkolwiek osobie, działającym na terytorium DRK;

(2)

W drodze rezolucji nr 1807 (2008) z dnia 31 marca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła m.in. zmienić zakres środków ograniczających wobec niektó­ rych rodzajów wsparcia technicznego, tak by zmniejszyć ograniczenia do podmiotów pozarządowych i osób dzia­ łających na terytorium DRK. W dniu 14 maja 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB, które wprowadza w życie rezolucję nr 1807 (2008) i uchyla wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB.

b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej zwią­ zanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w stosunku do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przeka­ zywania lub wywozu broni i sprzętu pokrewnego, jak również w stosunku do jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedawania, dostawy lub przekazywania powiązanej pomocy technicznej i innych usług jakiemukolwiek podmiotowi pozarządowemu lub jakiejkolwiek osobie działającym na terytorium DRK;

(1) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84. (2) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1377/2007 (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 1). (3) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 22.

c) świadomego i zamierzonego uczestniczenia w działaniach, których przedmiotem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie wspieranie transakcji, o których mowa w lit. a) i b).

L 188/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2008

2. Komitet ds. Sankcji jest powiadamiany z wyprzedzeniem o pomocy technicznej, finansowaniu lub pomocy finansowej, innych niż przewidziane w przepisach dotyczących świadczenia takiej pomocy na rzecz Misji Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Repu­ blice Konga (»MONUC«), zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), prze­ kazywanych jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi rządowemu lub innemu na terytorium DRK lub przeznaczo­ nych do użytku na terytorium DRK. Takie powiadomienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje, w tym, w odpowiednich przypadkach, użytkownika końcowego, proponowany termin dostaw i plan przesyłek.”; 2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego, figurujące w wykazie adresów internetowych umieszczonym w załączniku, w którym to państwie dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na świadczenie:

a) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczo­ nych wyłącznie do wspierania MONUC i do użytkowania przez tę misję;

b) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanych z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji zgodnie z art. 2 ust. 2.

2. Nie udziela się zezwolenia na działania, które już miały miejsce.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 71 z 200816.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 26 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L188 - 21 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 7 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L188 - 5 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.