Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 21

Strona 1 z 3
16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE (2008/583/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk­ cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

Za pomocą zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2007 r. (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymie­ nione w decyzji 2007/868/WE, że postanowiła utrzymać w wykazie nazwiska tych osób oraz nazwy tych grup i podmiotów. Rada poinformowała również zaintereso­ wane osoby, grupy i podmioty, że możliwe jest zwró­ cenie się do Rady o uzasadnienie przyczyn umieszczenia ich w wykazie (o ile informacja ta nie została im wcześ­ niej przekazana).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2) oraz uaktualniającą wykaz osób i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporzą­ dzenie.

Rada przeprowadziła całościowy przegląd wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozpo­ rządzenie (WE) nr 2580/2001, wymagany na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego prze­ glądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zainteresowanych.

(5)

(2)

Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, co do których było to praktycznie możliwe, uzasadnienie przyczyn, z których zostały umie­ szczone w wykazie zawartym w decyzji 2007/868/WE. W odniesieniu do jednej grupy i trzech osób zmienione uzasadnienie przyczyn zostało im przekazane, w miarę możliwości, w kwietniu 2008 r.

W przypadku jednej grupy Rada wzięła pod uwagę fakt, że decyzja właściwego organu, na podstawie której grupa została umieszczona w wykazie, nieobowiązywała od dnia 24 czerwca 2008 r. Jednak Rada powzięła wiado­ mość o nowych informacjach dotyczących grupy. Rada uważa, że te nowe informacje uzasadniają umieszczenie tej grupy w wykazie.

(6)

Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione decyzją 2007/868/WE (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100). (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 100. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/343/WE (Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 25).

(1)

Rada ustaliła, że jedną osobę należy skreślić z wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001.

(3) Dz.U. C 314 z 22.12.2007, s. 42.

L 188/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2008

(7)

Rada ustaliła, że z wyjątkiem osoby wymienionej w motywie 6 osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do wspólnego stanowiska 2007/871/WPZiB (1) uczestniczyły w aktach terrorystycz­ nych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stano­ wiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (2), że decyzja w stosunku do nich została podjęta przez właściwy organ w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska i że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 71 z 200816.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 26 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 7 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L188 - 5 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L188 - 1 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.