Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 26

L 188/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2008

DECYZJA RADY z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2008/584/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3) władza budżetowa podjęła decyzję o przeniesieniu nie­ których niewykorzystanych w 2007 r. środków przezna­ czonych na wsparcie wspólnotowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, należy zmienić decyzję 2006/493/WE w celu dokonania ponownego przydziału przedmioto­ wych środków na zobowiązania na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(3)

Należy zatem 2006/493/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/493/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Decyzja Rady 2006/493/WE (2) określa kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji. W związku z tym, że na mocy postanowień pkt 48 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parla­ mentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscy­

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22.

(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/371/WE (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, s. 8).

16.7.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

PL

Całkowita kwota środków na pokrycie zobowiązań na lata 2007–2013, jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (*)

Ceny z 2004 r. w EUR (**)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii 10 788 767 263 10 515 007 756 10 278 583 653 9 824 886 713 9 588 187 168

9 325 497 783

9 356 225 581

69 677 155 918

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

27 676 975 284

(*) Przed obowiązkową modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. (**) Kwoty zaokrąglono do najbliższego euro.

Całkowita kwota środków na pokrycie zobowiązań na lata 2007–2013, jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (*)

Ceny bieżące w EUR (**)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii 11 678 108 653 11 609 418 209 11 575 354 634

9 896 292 851

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

78 460 526 005

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

31 232 644 963

(*) Przed obowiązkową modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. (**) Kwoty zaokrąglono do najbliższego euro.”

L 188/27

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 71 z 200816.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 21 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 7 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L188 - 5 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L188 - 1 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.