Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 71

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 71

Strona 1 z 4
16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/71

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający w szczególności jego art. 15 i 34,


Unię

Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie tego przeglądu Rada stwierdziła, że z wyjątkiem jednej osoby wspomnianej w motywie 5, pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do wspólnego stanowiska 2007/871/WPZiB (3) uczestniczyły w aktach terrorystycz­ nych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stano­ wiska 2001/931/WPZiB, że decyzja w stosunku do nich została podjęta przez właściwą władzę w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że nadal powinny one podlegać szczególnym środkom ogranicza­ jącym, o których mowa w tym wspólnym stanowisku.

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szcze­ gólnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1).

(7)

Należy odpowiednio uaktualnić wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB,

(2)

W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

(3)

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB Rada przeprowadziła całościowy przegląd wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB.

Artykuł 1 Wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, znajduje się w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

(4)

W przypadku jednej grupy Rada wzięła pod uwagę fakt powzięcia przez nią wiadomości o nowej informacji, która powoduje umieszczenie tej grupy w wykazie.

Artykuł 2 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB.

(5)

Rada ustaliła, że jedną osobę należy usunąć z wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB.

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

(3) Zmienione wspólnym stanowiskiem Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 53).

Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 109. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2008/347/WPZiB (Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 55).

(1)

L 188/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2008

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/73

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym to wykazie mowa w art. 1 (1) 1. OSOBY 1. ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 2. ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 3. * ALBERDI URANGA, Itziar, ur. 7.10.1963 r. w Durango w prowincji Vizcaya (Hiszpania), nr dowodu osobistego 78.865.693 – działacz ETA 4. * ALBISU IRIARTE, Miguel, ur. 7.6.1961 r. w San Sebastián w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 26 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L188 - 21 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 7 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L188 - 5 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L188 - 1 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.