Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 1

17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ników zatrudnionych w państwach wymienionych poniżej, są następujące: — Bułgaria 69,7 — Litwa 77,4.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. współczynniki kory­ gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow­ ników zatrudnionych w państwach wymienionych poniżej, są następujące: — Estonia 83,6 — Łotwa 83,6

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, art. 65 ust. 2 i art. 82 regulaminu oraz załączniki VII, XI i XIII do regulaminu pracowniczego, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 warunków zatrudnienia innych pracowników,

uwzględniając wniosek Komisji,

— Rumunia 78,8. Artykuł 3 Ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, współczynniki korygujące, mające zastosowanie na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowni­ czego do przelewów części wynagrodzeń przez urzędników i innych pracowników, są następujące: — Bułgaria 61,4 — Estonia 80,8 — Łotwa 78,8 — Litwa 71,5

a także mając na uwadze, że w Bułgarii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Rumunii wystąpił znaczący wzrost kosztów utrzy­ mania w okresie od czerwca do grudnia 2007 r. i należy odpo­ wiednio dostosować wskaźniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników i innych pracow­ ników,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 16 listopada 2007 r. współczynniki kory­ gujące, mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracow­

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 420/2008 (Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 1).

— Rumunia 72,9.

L 189/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2008

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r. W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodnicząca

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 28 z 200817.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L189 - 25 z 200817.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L189 - 23 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 14 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L189 - 5 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.