Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 14

Strona 1 z 3
L 189/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trakto­ wania albo karania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja oraz Zjednoczone Królestwo zwróciły się o wprowadzenie zmian w informacjach dotyczących ich właściwych organów. Adres Komisji powinien również zostać zmieniony.

(3)

Należy opublikować pełny, zaktualizowany wykaz właś­ ciwych organów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego roz­ porządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zawiera wykaz właściwych organów, którym powierzono konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozpo­ rządzenia. Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Grecja, Hisz­ pania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Niderlandy,

Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/15

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 i 11 A. Organy państw członkowskich BELGIA Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Algemene Directie Economisch Potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 277 67 13 Faks: (32-2) 277 50 63 Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie Direction générale du potentiel économique Service licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 67 13 Faks: (32-2) 277 50 63 BUŁGARIA Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy) ул.‘Славянска’ № 8 гр. София, 1052 България Tel.: +359 29 40 71 Faks: +359 29 87 21 90 REPUBLIKA CZESKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Česká republika Tel.: (420) 224 90 76 41; (420) 224 90 76 38 Faks: (420) 224 22 18 11 e-mail: osm@mpo.cz DANIA Załącznik III, nr 2 i 3 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK-1216 København K Denmark IRLANDIA Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Earlsfort Centre Lower Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel.: (353-1) 631 21 21 Faks: (353-1) 631 25 62 ESTONIA Eesti Välisministeerium 1. Poliitikaosakond Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo Islandi väljak 1 15049 Tallinn Eesti Tel.: +372 637 7200 Faks: +372 637 7288 e-mail: stratkom@mfa.ee NIEMCY Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (+49) 6196 908-0 Faks: (+49) 6196 908 800 e-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de Załącznik II i załącznik III, nr 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvers- og Byggestyrelsen Eksportkontroladministrationen Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Denmark Tel.: (45) 35 46 60 00 Faks: (45) 35 46 60 01 e-mail: ebst@ebst.dk Tel.: (45) 72 26 84 00 Faks: (45) 33 93 35 10 e-mail: jm@jm.dk

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 28 z 200817.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L189 - 25 z 200817.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L189 - 23 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 5 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.