Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 23

17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wpro­ wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniach 1 i 3 lipca 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekono­ miczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wpro­ wadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono niezwłocznie wejść w życie,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 580/2008 (Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 25).

L 189/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: (1) W tytule „Osoby prawne” dodaje się następujące wpisy: „(a) Ahmed Deghdegh (pseud. Abd El Illah). Data urodzenia: 17.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Anser, prowincja (wilaya) Jijel, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w kwestie dotyczące finansów tej organizacji; b) Imię matki: Zakia Chebira. Imię ojca: Lakhdar. (b) Yahia Djouadi (pseud. a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Data urodzenia: 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: M’Hamid, prowincja (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Zohra Fares. Imię ojca: Mohamed. (c) Salah Gasmi (pseud. a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Data urodzenia: 13.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Zeribet El Oued, prowincja (wilaya) Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w działania propa­ gandowe tej organizacji; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Yamina Soltane. Imię ojca: Abdelaziz. (d) Abid Hammadou (pseud. a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Data urodzenia: 12.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Touggourt, prowincja (wilaya) Ouargla, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) związany z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Fatma Hammadou. Imię ojca: Benabes.” (2) Wpis „Hamid Al-Ali (pseud. a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali; b) Hamed Al-'Ali; c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali; g) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Obywatelstwo: kuwejckie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (pseud. a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali; b) Hamed Al-'Ali; c) Hamed bin 'Abdallah Al'Ali; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali; g) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Obywatelstwo: kuwejckie.” (3) Wpis „Jaber Al-Jalamah (pseud. a) Jaber Al-Jalahmah; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101423404” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (pseud. a) Jaber Al-Jalamah; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101423404.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 28 z 200817.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L189 - 25 z 200817.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 14 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L189 - 5 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.