Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 25

Strona 1 z 3
17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2008/587/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 195 ust. 4,

Należy dostosować status Rzecznika Praw Obywatelskich w celu usunięcia wszelkiej ewentualnej niepewności co do zdolności Rzecznika do przeprowadzenia szczegóło­ wego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przy­ padkach złej administracji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 107d ust. 4,

(4)

uwzględniając projekt decyzji zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 22 kwietnia 2008 r. (1) oraz rezolucję przy­ jętą i poprawki zatwierdzone w dniu 18 czerwca 2008 r. (2),

(5)

Należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich w celu umożliwienia ewentualnej ewolucji prawa stano­ wionego lub orzecznictwa dotyczącego występowania instytucji i organów Unii Europejskiej w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości.

uwzględniając opinię Komisji,

za zgodą Rady (3),

a także mając na uwadze co następuje:

Należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatel­ skich, w celu uwzględnienia zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w odniesieniu do roli instytucji i organów UE w zwalczaniu naruszeń interesów finanso­ wych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finanso­ wych (OLAF), aby umożliwić Rzecznikowi Praw Obywa­ telskich przekazywanie tym instytucjom lub organom wszelkich informacji pozostających w zakresie ich właś­ ciwości.

(1)

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje prawo do dobrej administracji za podstawowe prawo obywateli Unii.

(6)

(2)

Ufność obywateli w zdolność Rzecznika Praw Obywatel­ skich do prowadzenia szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej admini­ stracji ma zasadnicze znaczenie w działalności Rzecznika.

(7)

Należy podjąć kroki w celu umożliwienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich rozwoju współpracy z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak również z instytucjami krajowymi lub międzynarodo­ wymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy niż zakres działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywa­ telskich – np. ochrona praw człowieka – ponieważ taka współpraca może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie skuteczności działań Rzecznika.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. (2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. (3) Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2008 r.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r.,

L 189/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Poprawki do decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom W decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom Parlamentu Europej­ skiego (1) wprowadza się następujące zmiany:

wiednich akt. Dostęp do dokumentów lub informacji niejaw­ nych, w szczególności do dokumentów sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, następuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zaintereso­ wanej instytucji lub zainteresowanego organu Wspólnoty.

Zgodnie z poprzednim akapitem instytucje lub organy prze­ kazujące niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu.

1) w umocowaniu pierwszym skreśla się słowa „ art. 20d ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 28 z 200817.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L189 - 23 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 14 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L189 - 5 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.