Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 28

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 28

Strona 1 z 7
L 189/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Państwa sygnatariusze CTBT postanowiły powołać posia­ dającą zdolność prawną Komisję Przygotowawczą w celu skutecznego wdrażania CTBT do czasu ustanowienia CTBTO.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła stra­ tegię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; rozdział III strategii zawiera wykaz środków, które należy podjąć zarówno w Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich, aby zwalczać rozprzestrzenianie tego rodzaju broni.

Szybkie wejście w życie i upowszechnienie CTBT oraz wzmocnienie systemu monitorowania i oceny Komisji Przygotowawczej CTBTO są ważnymi celami strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Próba jądrowa przeprowadzona przez Koreańską Repu­ blikę Ludowo-Demokratyczną w październiku 2006 r. jeszcze bardziej unaoczniła, jak ważne jest szybkie wejście w życie CTBT, oraz wskazała na potrzebę przy­ spieszenia tworzenia i wzmocnienia systemu monitoro­ wania i oceny CTBTO.

(6)

(2)

UE aktywnie realizuje wspomnianą strategię i stosuje środki wymienione w rozdziale III, w szczególności poprzez uruchamianie zasobów finansowych w celu wspierania poszczególnych projektów przeprowadzanych przez instytucje wielostronne, takie jak tymczasowy sekretariat techniczny Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO).

Komisja Przygotowawcza CTBTO dąży do realizacji tych samych celów, jak określone w motywach 4 i 5, i jest już zaangażowana w określanie środków, za pomocą których najlepiej mogłaby wzmocnić swój system oceny, w tym poprzez rozwój zdolności w zakresie monitorowania gazu szlachetnego oraz działania, które mają doprowa­ dzić do pełnej integracji państw sygnatariuszy uczestni­ czących we wdrażaniu tego systemu oceny. Dlatego stosowne jest powierzenie Komisji Przygotowawczej CTBTO technicznej realizacji niniejszego wspólnego dzia­ łania.

(7) (3)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/805/WPZiB (1) w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia. Jednym z celów tego wspólnego stanowiska jest propagowanie podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych („CTBT”).

W świetle powyższego Rada przyjęła wspólne działanie 2006/243/WPZiB (2), a następnie wspólne działanie 2007/468/WPZiB (3) w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej CTBTO w zakresie szkolenia oraz budowania i zwiększania zdolności jej systemu monito­ rowania i oceny, a także w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Uzasadnione jest dalsze wsparcie ze strony UE,

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, s. 34.

(2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 68. (3) Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 31.

17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/29

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

nuje ona to zadanie pod kontrolą SG/WP wspomagającego prezydencję. W tym celu SG/WP dokonuje stosownych uzgod­ nień z Komisją Przygotowawczą CTBTO.

Artykuł 1 1. Aby zapewnić stałą i praktyczną realizację niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni maso­ wego rażenia UE wspomaga działania Komisji Przygotowawczej Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO), chcąc przyspieszyć osiągnięcie następujących celów: 3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się wzajemnie o przedmiotowych projektach zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 25 z 200817.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L189 - 23 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 14 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L189 - 5 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.