Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 5

Strona 1 z 3
17.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 674/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 247/2006 oraz ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2008 dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej i roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 143b ust. 3 i art. 143bc ust. 1 i 2 akapit drugi,

W przypadku państw członkowskich wdrażających w 2008 r. system płatności jednolitej przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2008 pułapy budżetowe w odniesieniu do każdej płatności, o której mowa w art. 66–69 wymienio­ nego rozporządzenia, na warunkach ustalonych w sekcji 2 rozdział 5 tytuł III wymienionego rozporządzenia. W przypadku państw członkowskich korzystających w 2008 r. z możliwości przewidzianej w art. 70 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2008 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płat­ ności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitej. Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować pułapy budżetowe systemu płatności jednolitej na 2008 r. określone w wyniku odliczenia od pułapów płat­ ności określonych w art. 66–70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 uaktualnionych pułapów z załącznika VIII do wspomnianego rozporządzenia. W odniesieniu do państw członkowskich, które w 2008 r. wprowadzą system jednolitej płatności obsza­ rowej, przewidziany w tytule IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić roczne pule środków finanso­ wych na rok 2008 zgodnie z art. 143b ust. 3 wymienio­ nego rozporządzenia. Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim, które zastosują system jednolitej płatności obszarowej, na oddzielne płatności z tytułu cukru prze­ widziane w art. 143ba rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez te państwa. Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim, które zastosują system jednolitej płatności obszarowej, na oddzielne płatności z tytułu owoców i warzyw przewidziane w art. 143bb rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez te państwa. W przypadku państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej należy na podstawie ich zgłoszeń ustalić na rok 2008 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności przejściowej z tytułu owoców i warzyw zgodnie z art. 143bc ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 20 ust. 3 zdanie drugie,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustala, dla każdego państwa członkowskiego, pułapy krajowe, od których kwoty referencyjne określone w tytule III rozdział 2 wymienionego rozporządzenia muszą być niższe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 189 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 36 z 200817.7.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 125/06/COL z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegia)

 • Dz. U. L189 - 28 z 200817.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L189 - 25 z 200817.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L189 - 23 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające po raz 97. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L189 - 21 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L189 - 19 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ail de la Drôme (ChOG), Všestarská cibule (ChNP), Slovenská bryndza (ChOG), Ajo Morado de Las Pedroñeras (ChOG), Gamoneu lub Gamonedo (ChNP), Alheira de Vinhais (ChOG), Presunto de Vinhais lub Presunto Bísaro de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L189 - 14 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

 • Dz. U. L189 - 3 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 1 z 200817.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 672/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.