Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558)

Data ogłoszenia:2008-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 11

Strona 1 z 4
18.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558) (2008/589/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wynik, należy ustanowić indywidualny program kontroli i inspekcji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34c ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Indywidualny program kontroli i inspekcji powinien zostać ustanowiony na okres trzech lat. Rezultaty stoso­ wania indywidualnego programu kontroli i inspekcji powinny być oceniane okresowo przez zainteresowane państwa członkowskie we współpracy z Wspólnotową Agencją Kontroli Rybołówstwa (CFCA) ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005 (3).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów określa warunki zrównoważonej eksploatacji dorsza w Morzu Bałtyckim oraz zasady monitorowania, kontroli i nadzoru takiej działalności. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) przewiduje prowadzenie kontroli przez Komisję oraz współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia zgodności z zasadami wspólnej polityki rybackiej. Aby wieloletni plan dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów przyniósł pożądany

(5)

Należy zachęcać do współpracy pomiędzy zainteresowa­ nymi państwami członkowskimi, aby zwiększyć jednoli­ tość praktyk w zakresie inspekcji i nadzoru oraz przy­ czyniać się do poprawy koordynacji działań w zakresie kontroli pomiędzy właściwymi organami tych państw członkowskich.

(2)

(6)

Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru należy prowadzić zgodnie ze wspólnymi planami rozmie­ szczenia ustalonymi przez Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA).

(7)

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z zainteresowanymi państwami człon­ kowskimi.

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(3) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

L 190/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia indywidualny program kontroli i inspekcji w celu spójnej realizacji wieloletniego planu ustano­ wionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów. Artykuł 2 Zakres stosowania 1. Indywidualny program kontroli i inspekcji obejmuje kontrolę i inspekcję następujących działań: a) działalności połowowej prowadzonej przez statki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007; b) wszelkich działań związanych z wyładunkiem, ważeniem, wprowadzeniem na rynek, transportem i przechowywaniem produktów rybołówstwa oraz rejestro­ waniem wyładunków i sprzedaży. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 44 z 200818.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe (  Dz.U. L 189 z 17.7.2008)

 • Dz. U. L190 - 37 z 200818.7.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282)

 • Dz. U. L190 - 35 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

 • Dz. U. L190 - 27 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/572/WE ustanawiającą warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3301) (1)

 • Dz. U. L190 - 22 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu (1)

 • Dz. U. L190 - 17 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L190 - 9 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L190 - 7 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L190 - 1 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.