Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 17

Strona 1 z 3
18.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn

(Wersja skodyfikowana)

(2008/590/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

pracujących w rolnictwie, jak również wspieranie równości szans, wymaga bliskiej współpracy z właściwymi instytucjami w państwach członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze,


(6)

W związku z tym konieczne są ramy instytucjonalne w celu regularnych konsultacji z tymi instytucjami,

co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Decyzja Komisji 82/43/EWG z dnia 9 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (1) została kilka­ krotnie znacząco zmieniona (2). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem skodyfikować.

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia Komitet Doradczy ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn, zwany dalej „Komitetem”.

(2)

Równość kobiet i mężczyzn jest niezbędnym składni­ kiem ludzkiej godności i demokracji oraz stanowi funda­ mentalną zasadę prawa wspólnotowego, jak również praw konstytucyjnych i ustawowych państw członkow­ skich, a także międzynarodowych i europejskich konwencji.

Artykuł 2 1. Komitet wspiera Komisję w formułowaniu i wprowadzaniu w życie działań Wspólnoty mających na celu promowanie równych szans kobiet i mężczyzn oraz wspomaga trwałą wymianę doświadczeń, projektów działań i praktyk między państwami członkowskimi a różnymi zaangażowanymi jednostkami.

(3)

Stosowanie w praktyce zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn musi zostać poparte lepszą współ­ pracą oraz wymianą poglądów i doświadczeń pomiędzy tymi organami, które w państwach członkowskich ponoszą szczególną odpowiedzialność za wspieranie równości szans, a Komisją.

2.

Aby osiągnąć cele wymienione w ust. 1, Komitet:

(4)

Całkowite wprowadzenie w życie dyrektyw, zaleceń i uchwał przyjętych przez Radę w dziedzinie równych szans może zostać znacząco przyśpieszone w wyniku wsparcia przez instytucje krajowe mające do dyspozycji sieć ośrodków informacji specjalistycznej.

a) wspiera Komisję w rozwijaniu instrumentów kontroli, oceny i rozpowszechnianiu informacji o rezultatach środków podjętych na poziomie wspólnotowym w celu promowania równych szans;

b) przyczynia się do wprowadzenia w życie programów działań Wspólnoty w tym zakresie, przede wszystkim poprzez anali­ zowanie wyników i sugerowanie poprawy przedsięwziętych środków;

(5)

Przygotowanie i wprowadzenie w życie środków wspól­ notowych dotyczących zatrudnienia kobiet, poprawa sytuacji kobiet pracujących na własny rachunek oraz

(1) Dz.U. L 20 z 28.1.1982, s. 35. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1). (2) Zob. załącznik I.

c) przyczynia się, poprzez wydawanie opinii, do przygotowania corocznego sprawozdania Komisji na temat postępów poczy­ nionych w kierunku osiągnięcia równych szans kobiet i mężczyzn;

L 190/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2008

d) zachęca do wymiany informacji na temat środków podjętych na wszystkich poziomach w celu promowania równych szans i w miarę potrzeb przedstawia propozycje podejmo­ wania możliwych działań uzupełniających;

2. Dwóch reprezentantów Europejskiego Lobby Kobiet uczestniczy w spotkaniach jako obserwatorzy.

e) wydaje opinie lub przedkłada Komisji sprawozdania, na jej wniosek bądź z własnej inicjatywy, w każdej sprawie mającej związek z promowaniem równych szans we Wspólnocie.

3. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych i zawodowych oraz inne zrzeszenia przedstawiające właściwie umotywowane wnioski do Komisji mogą otrzymać status obser­ watorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 44 z 200818.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe (  Dz.U. L 189 z 17.7.2008)

 • Dz. U. L190 - 37 z 200818.7.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282)

 • Dz. U. L190 - 35 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

 • Dz. U. L190 - 27 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/572/WE ustanawiającą warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3301) (1)

 • Dz. U. L190 - 22 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu (1)

 • Dz. U. L190 - 11 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558)

 • Dz. U. L190 - 9 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L190 - 7 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L190 - 1 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.