Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu (1)

Data ogłoszenia:2008-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 22

Strona 1 z 4
L 190/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/591/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Należy określić zasady ujawniania informacji przez członków forum konsultacyjnego, bez uszczerbku dla zasad bezpieczeństwa załączonych do regulaminu Komisji w drodze decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2). Dane osobowe dotyczące członków forum konsul­ tacyjnego powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3),


uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek­ tywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 18,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 Zadania

(1)

Zgodnie z art. 18 dyrektywy 2005/32/WE Komisja zapewnia, że podczas wykonywania swoich czynności przestrzega, w odniesieniu do każdego ze środków wykonawczych, zrównoważonego udziału przedstawicieli państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron.

Zadania członków Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu, zwanego dalej „Forum”, polegają na udzielaniu opinii dotyczą­ cych opracowania i zmiany planu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE, oraz na doradzaniu Komisji w sprawach związanych z wykonywaniem dyrektywy 2005/32/WE, zgodnie z art. 16 ust. 2, art. 18 i art. 23 tej dyrektywy. Artykuł 2 Konsultacje Komisja może konsultować się z Forum w każdej sprawie doty­ czącej wykonywania dyrektywy 2005/32/WE. Artykuł 3 Członkostwo 1. Komisja mianuje członków Forum spośród zainteresowa­ nych stron, związanych z przedmiotowym produktem lub grupą produktów, które odpowiedziały na zaproszenie do zgła­ szania kandydatur. 2. W skład Forum wchodzi do 60 następujących członków:

(2)

W dyrektywie 2005/32/WE przewiduje się, że strony te powinny spotykać się w ramach forum konsultacyjnego. Niezbędne jest zatem określenie zadań i struktury tego forum.

(3)

Forum konsultacyjne powinno wspierać Komisję w ustanawianiu planu prac, wnosić wkład do określania i weryfikacji środków wykonawczych, analizy skutecz­ ności ustalonych mechanizmów nadzoru rynku oraz do oceny dobrowolnych umów i innych środków samore­ gulacji.

(4)

W skład forum konsultacyjnego powinni wchodzić przedstawiciele państw członkowskich i zainteresowane strony, związane z przedmiotowym produktem lub grupą produktów, takie jak branża, w tym MŚP, rzemiosło, związki zawodowe, handlowcy, detaliści, importerzy, organizacje ochrony środowiska i organizacje konsumentów.

a) po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkow­ skiego;

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 38). (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2008/28/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 48).

18.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/23

b) po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkow­ skiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) do 30 przedstawicieli zainteresowanych stron, o których mowa w art. 18 dyrektywy 2005/32/WE. 3. Każdy członek wyznacza osobę reprezentującą go na posiedzeniach Forum na podstawie kompetencji i doświadczenia tej osoby w danym obszarze działalności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 44 z 200818.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe (  Dz.U. L 189 z 17.7.2008)

 • Dz. U. L190 - 37 z 200818.7.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282)

 • Dz. U. L190 - 35 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

 • Dz. U. L190 - 27 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/572/WE ustanawiającą warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3301) (1)

 • Dz. U. L190 - 17 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L190 - 11 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558)

 • Dz. U. L190 - 9 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L190 - 7 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L190 - 1 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.