Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Data ogłoszenia:2008-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 35

Strona 1 z 2
18.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2008/593/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kontrola i tworzenie polityki, powinny zostać wyłączone i pozostać w gestii Komisji.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą­ dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Trans­ portowej (zwana dalej „Agencją”) została powołana decyzją Komisji 2007/60/WE (2) w celu zarządzania dzia­ łalnością Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej do dnia 31 grudnia 2008 r. na potrzeby wykonywania zadań związanych z udzielaniem wspólno­ towej pomocy finansowej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawia­ jącego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (3). Okres realizacji wielu z tych projektów wykroczy znacznie poza datę 31 grudnia 2008 r. Agencja powinna przyjąć również odpowiedzialność za projekty korzystające z pomocy finansowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (4), ponieważ rozporządzenie to konty­ nuuje finansowanie działań wspierających transeuro­ pejską sieć transportową podobnych do działań objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/95, w stosunku do których Agencja otrzymała już uprawnienia. Agencja nie powinna ponosić odpowiedzialności za przyjmowanie indywidualnych decyzji w sprawie przy­ znania pomocy finansowej Wspólnoty. Jednakże w celu zwiększenia sprawności i efektywności wdrożenia programu Komisja może postanowić o powierzeniu Agencji uprawnień w zakresie przyjmowania zmian do tych decyzji. Agencja powinna w szczególności przyjąć odpowiedzial­ ność za działania związane z projektami niezależnie od form i metod pomocy finansowej Wspólnoty, określo­ nych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 680/2007. Wszystkie działania związane z programem, takie jak

Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną w państwach członkowskich i sąsiadujących krajach trze­ cich, Agencja powinna w szczególności przyjąć odpowie­ dzialność za środki towarzyszące, przyczyniające się do wydajności i skuteczności programu TEN-T, obejmujące promocję programu TEN-T wśród wszystkich zaintereso­ wanych podmiotów oraz zwiększenie wiedzy o nim wśród ogółu społeczeństwa. Środki te mogłyby przyjąć postać ukierunkowanych kampanii mających na celu zwiększenie świadomości oraz kampanii promocyjnych, obejmujących organizację dni TEN-T, warsztatów i konferencji, ogłaszanie i rozpowszechnianie wyników i najlepszych praktyk za pomocą odpowiednich publi­ kacji, w tym z wykorzystaniem mediów elektronicznych, na przykład poprzez przygotowywanie informacji praso­ wych, wytycznych dla potencjalnych wnioskodawców, broszur nt. udanych przedsięwzięć i rocznych spra­ wozdań, a także organizację udziału przedstawicieli Agencji i/lub Komisji w stosownych wydarzeniach, takich jak otwarcie infrastruktury transportowej. Przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów analiza kosztów i korzyści wykazała, że zasoby admini­ stracyjne obecnej Agencji, w szczególności w zakresie personelu, wymagają znaczącego zwiększenia. Agencja pozostałaby opcją najbardziej efektywną kosztowo. Należy zatem 2007/60/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Nadzorującego ds. Agencji Wykona­ wczych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 44 z 200818.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe (  Dz.U. L 189 z 17.7.2008)

 • Dz. U. L190 - 37 z 200818.7.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282)

 • Dz. U. L190 - 27 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/572/WE ustanawiającą warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3301) (1)

 • Dz. U. L190 - 22 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu (1)

 • Dz. U. L190 - 17 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L190 - 11 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558)

 • Dz. U. L190 - 9 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L190 - 7 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L190 - 1 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.