Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 37

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282)

Data ogłoszenia:2008-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 37

Strona 1 z 8
18.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/37

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3282) (2008/594/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Strategiczna inicjatywa i2010, która jest inicjatywą na rzecz wzrostu i zatrudnienia, bazuje na politykach, bada­ niach i innowacji w dziedzinie technologii informacyjnokomunikacyjnych, aby pomóc w realizacji celów strategii lizbońskiej. Inicjatywa i2010 promuje kształtowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego i pobudza do świadczenia lepszych usług użyteczności publicznej, w tym e-zdrowia.


Brak interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia jest jedną z głównych przeszkód w osiąganiu korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z e-zdrowia we Wspólnocie. Fragmentację rynku e-zdrowia pogłębia brak interoperacyjności technicznej i semantycznej. Systemy i normy informacyjno-komuni­ kacyjnych systemów zdrowia obecnie stosowane w państwach członkowskich są często niekompatybilne i nie ułatwiają dostępu do podstawowych danych potrzebnych do zapewnienia bezpiecznej i dobrej jakości opieki zdrowotnej w różnych państwach członkowskich. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „e-Zdrowie – poprawa opieki zdro­ wotnej dla obywateli UE: Plan działania dla europejskiego obszaru e-Zdrowia”, przedstawiony w dniu 30 kwietnia 2004 r. (1), opisuje możliwości związane z systemami e-zdrowia oraz główne wyzwania dla ich szerokiego rozpowszechnienia. Plan działania opisany w tym komunikacie wymaga wspólnego działania Wspólnoty i państw członkowskich nad interoperacyjnością systemów elektronicznych kart zdrowia. Deklaracja z konferencji wysokiego szczebla z 2007 r. poświęconej e-zdrowiu potwierdziła znaczenie potrzeby rozpoczęcia wspólnych inicjatyw wśród państw człon­ kowskich polegających na wzmocnieniu szeregu działań związanych z interoperacyjnością systemów elektronicz­ nych kart zdrowia. Komisja odpowiedziała na sprawozdanie grupy niezależ­ nych ekspertów zatytułowane „Tworzenie innowacyjnej Europy” w komunikacie „Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy” (2), której celem jest tworzenie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług w wiodących dziedzinach przemysłowych i społecznych, w tym w e-zdrowiu. Jednym z głównych celów proponowanych inicjatyw jest poprawa interope­ racyjności systemów elektronicznych kart zdrowia, gdyż systemy i normy informacyjno-komunikacyjne w dziedzinie zdrowia stosowane obecnie w państwach członkowskich są często niekompatybilne, przez co stanowią barierę dla pojawienia się rentownych i innowacyjnych rozwiązań informacyjno-komunikacyj­ nych na potrzeby opieki zdrowotnej.

(5)

(2)

Rozwiązanie obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed europejskimi systemami opieki zdrowotnej jest możliwe, przynajmniej częściowo, poprzez wdrożenie sprawdzonych rozwiązań (e-zdrowia) umożliwionych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Głównym wymogiem dla spożytkowania korzyści, jakie daje e-zdrowie, jest poprawa współpracy w odniesieniu do interoperacyjności systemów i aplikacji e-zdrowia państw członkowskich. Podstawową część systemów e-zdrowia stanowią systemy elektronicznych kart zdrowia.

(6)

(3)

Systemy elektronicznych kart zdrowia mogą pozwolić osiągnąć wyższą jakość i większe bezpieczeństwo zwią­ zanych ze zdrowiem informacji niż tradycyjne formy kart zdrowia. Interoperacyjność systemów elektronicznych kart zdrowia powinna ułatwić dostęp oraz podnieść jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem w całej Wspólnocie, dostarczając pacjentom i pracownikom opieki zdrowotnej odpowiednich i aktualnych informacji, zapewniając jednocześnie najwyższe normy ochrony danych osobowych i poufności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 190 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 44 z 200818.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 677/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe (  Dz.U. L 189 z 17.7.2008)

 • Dz. U. L190 - 35 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

 • Dz. U. L190 - 27 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/572/WE ustanawiającą warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3301) (1)

 • Dz. U. L190 - 22 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu (1)

 • Dz. U. L190 - 17 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L190 - 11 z 200818.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2558)

 • Dz. U. L190 - 9 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L190 - 7 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L190 - 1 z 200818.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.