Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 684/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uściślające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 1

Strona 1 z 5
19.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 684/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uściślające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

(podnoszenie, układanie na półkach lub w stosy bądź ważenie) oraz przeznaczenie. Spełnianie tych funkcji wymaga odmiennej konstrukcji oraz wytrzymałości mechanizmów hydraulicznych i podwozia. Wymienione cechy tych wózków uwydatniają ich odmienne zastoso­ wanie, poza tym brak jest wymienności między tymi produktami a zwykłymi ręcznymi wózkami paletowymi. Należy zatem dokonać przeglądu sprawy w celu sprecy­ zowania zakresu produktu, a wnioski z przeglądu mogą mieć skutek wsteczny od daty nałożenia właściwych środków antydumpingowych. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja wszczęła, publikując stosowne zawiadomienie w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3), częściowy przegląd okresowy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczony do zakresu definicji produktu objętego postępowaniem.

(3)

Rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części („RWP”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W dochodzeniu poprzedzającym wspomniane rozporządzenie jako okres objęty dochodzeniem przyjęto okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. („pierwotne dochodzenie”).

2. OBECNE DOCHODZENIE

2.2. Dochodzenie przeglądowe

(4)

2.1. Procedura

(2)

Niniejszy częściowy przegląd okresowy został wszczęty z inicjatywy Komisji. Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynika, że niektóre produkty (wózki paletowe wysokiego składowania, podnośnikowe, krzyżakowe oraz z wagą, dalej zwane skrótem „WPKW”), które mogłyby być zaliczane do zakresu produktów objętych obowiązu­ jącymi środkami, różnią się od ręcznych wózków pale­ towych, m.in. ze względu na swoje szczególne funkcje

Komisja oficjalnie powiadomiła władze ChRL („kraj, którego dotyczy postępowanie”), oraz wszystkie inne znane zainteresowane strony, tj. producentów eksportu­ jących w kraju, którego dotyczy postępowanie, użytkow­ ników i importerów we Wspólnocie oraz producentów we Wspólnocie, o wszczęciu częściowego dochodzenia przeglądowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1.

Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron i do innych podmiotów, które zgłosiły się w terminach ustalonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 63 z 200819.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane) (EBC/2008/5)

 • Dz. U. L192 - 60 z 200819.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3019) (1)

 • Dz. U. L192 - 51 z 200819.7.2008

  Dyrektywa Komisji (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

 • Dz. U. L192 - 49 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L192 - 20 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L192 - 18 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 5 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 685/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.