Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 51

Tytuł:

Dyrektywa Komisji (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

Data ogłoszenia:2008-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 51

Strona 1 z 6
19.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/51

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stoso­ wane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (1), w szczególności jej art. 7,

Ponadto niezbędne jest wprowadzenie obowiązujących wymagań dotyczących pomiaru zadymienia spalin w silnikach wysokoprężnych do dyrektywy 2005/78/WE. Jest to związane z uchyleniem dyrektywy Rady 72/306/EWG z dnia 2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszą­ cych się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapo­ biegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stoso­ wanych w pojazdach (4), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1)

W wyniku zmiany zakresu dyrektywy 2005/55/WE, wprowadzonego rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silniko­ wych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzą­ cych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (2), należy dodatkowo zmienić tę dyrektywę poprzez przeniesienie odpowiednich wymagań technicznych. W związku z tym należy również zmienić dyrektywę Komisji 2005/78/WE (3), która wdraża wyżej wymienioną dyrek­ tywę.

Artykuł 1 W dyrektywie 2005/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1 Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następu­ jące definicje:

(2)

W następstwie zmiany zakresu konieczne jest wprowa­ dzenie nowych wymagań do przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężaro­ wych, ustanowionych dyrektywą 2005/55/WE. Wyma­ gania te obejmują procedury badania umożliwiające homologację silników o dużej przeciążalności i pojazdów z silnikami benzynowymi.

a) »pojazd« oznacza dowolny pojazd silnikowy określony w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG o masie odniesienia powyżej 2 610 kg;

(1) Dz.U. L 275 z 20.10.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 313 z 29.11.2005, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/81/WE (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 92).

b) »silnik« oznacza źródło napędu pojazdu, któremu może zostać udzielona homologacja typu jako oddzielnemu zespołowi technicznemu, określonemu w art. 2 dyrekty­ wy 70/156/EWG;

(4) Dz.U. L 190 z 20.8.1972, s. 1.

L 192/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2008

c) »pojazd bardziej przyjazny dla środowiska EEV« oznacza pojazd napędzany silnikiem spełniającym wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych emisji przedstawionych w wierszu C tabel wskazanych w załączniku I ppkt 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 63 z 200819.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane) (EBC/2008/5)

 • Dz. U. L192 - 60 z 200819.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3019) (1)

 • Dz. U. L192 - 49 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L192 - 20 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L192 - 18 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 5 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 685/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 684/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uściślające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.