Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3019) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 60

L 192/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3019)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/595/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dyrekcję ds. Badań Naukowych, Studiów, Ocen i Statystyk (Direction de la recherche, des études, de l’évalua­ tion et des statistiques – DREES) pod wspólnym zwierz­ chnictwem Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Ministerstwa Zdrowia, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicz­ nych i Służby Publicznej, Paryż, Francja, należy uznać za instytucję spełniającą wymagane warunki i w związku z tym wpisać ją do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) roz­ porządzenia (WE) nr 831/2002.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, doty­ czące dostępu do poufnych danych do celów nauko­ wych (2) ustanawia, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunki, na których można przyznawać dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasady współpracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi, służącej ułatwianiu takiego dostępu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/291/WE (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 11).

Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 606/2008 (Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 16).

(1)

19.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/61

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

L 192/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Instytucje, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Bank Centralny Włoch Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone) Department of Political Science, Baruch College, Uniwersytet Miejski Nowego Jorku (New York City University), stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Bank Centralny Niemiec Dział »Analiza Zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Euro­ pejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Uniwersytet Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, prowincja Ontario, Kanada. Dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Bada­ wcze« Komisji Europejskiej Dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Bada­ wcze« Komisji Europejskiej Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies na Uniwersytecie York (York University), prowincja Ontario, Kanada Uniwersytet Illinois w Chicago (UIC), Chicago, Stany Zjednoczone Szkoła »Rady School of Management« na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of California), San Diego, Stany Zjednoczone Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów i Statystyk (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Paryż, Francja The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY, Fundacja Badawcza Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku), Albany, Stany Zjednoczone Fiński zakład rent i emerytur (Eläketurvakeskus – ETK), Finlandia Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów, Ocen i Statystyk (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES) pod wspólnym zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Minis­ terstwa Zdrowia, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicznych i Służby Publicznej, Paryż, Francja”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 63 z 200819.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane) (EBC/2008/5)

 • Dz. U. L192 - 51 z 200819.7.2008

  Dyrektywa Komisji (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

 • Dz. U. L192 - 49 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L192 - 20 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L192 - 18 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 5 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 685/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 684/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uściślające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.