Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 63

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane) (EBC/2008/5)

Data ogłoszenia:2008-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 63

Strona 1 z 14
19.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/63

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane) (EBC/2008/5) (2008/596/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

gólnej dokumentacji przystosowanej do operacji dotyczą­ cych rezerw walutowych EBC.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret trzecie,

(4)

uwzględniając art. 3 ust. 1 tiret trzecie oraz art. 12 ust. 1 i art. 30 ust. 6 Statutu Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”),

Wytyczne EBC/2006/28 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji obej­ mujących takie aktywa (1) znowelizowano jeden raz od czasu ich przyjęcia. Zasugerowano szereg poprawek redakcyjnych, a ponadto proponuje się przeredagowanie wytycznych EBC/2006/28 w celu zapewnienia ich jasności i przejrzystości,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

(1)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu ESBC Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymuje od krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły walutę euro, aktywa rezerwy walutowej i ma pełne prawo utrzymywać i zarządzać aktywami rezerwy walu­ towej, które mu przekazano.

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszych wytycznych:

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 12 ust. 1 Statutu ESBC, EBC może realizować niektóre swoje zadania za pośrednic­ twem KBC strefy euro oraz zwraca się do KBC strefy euro o przeprowadzanie niektórych jego operacji. EBC przyjmuje przy tym, iż KBC powinny w jego imieniu zarządzać rezerwami walutowymi przekazanymi EBC.

— „KBC strefy euro” oznacza KBC państw członkowskich, które przyjęły euro; oraz

— „jurysdykcje europejskie” oznaczają systemy prawne wszyst­ kich państw członkowskich, które przyjęły walutę euro na zasadach określonych w Traktacie, a także Danię, Szwecję, Szwajcarię, oraz Zjednoczone Królestwo (wyłącznie Anglia i Walia).

(1) Dz.U. C 17 z 25.1.2007, s. 5. Wytyczne zmienione wytycznymi EBC/2007/6 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, s. 46).

(3)

Uczestnictwo KBC strefy euro w zarządzaniu aktywami rezerwy walutowej przekazanymi EBC oraz transakcje odnoszące się do takiego zarządzania wymagają szcze­

L 192/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2008

Artykuł 2 Zarządzanie aktywami rezerwy walutowej przez KBC strefy euro działające w imieniu EBC 1. Każdy KBC strefy euro ma prawo uczestniczyć w operacyjnym zarządzaniu aktywami rezerwy walutowej prze­ kazanymi na rzecz EBC. KBC strefy euro może zrezygnować z tego rodzaju zarządzania bądź też dokonać połączenia dzia­ łalności w tym zakresie z jednym lub więcej spośród KBC strefy euro. W przypadku gdy KBC strefy euro rezygnuje z operacyjnego zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC, inny KBC strefy euro zarządza aktywami, które podlegałyby zarządzaniu przez taki rezygnujący KBC strefy euro.

z państw europejskich lub na podstawie prawa Irlandii Północnej lub Szkocji;

b) umowa ramowa Stowarzyszenia Rynków Obligacji dla trans­ akcji odwracalnych (wersja z września 1996 r.) (Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)) stosowana jest w odniesieniu do operacji ze stro­ nami, które zostały utworzone na podstawie prawa federal­ nego lub stanowego Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz

2. KBC strefy euro uczestniczące w zarządzaniu przeprowa­ dzają operacje dotyczące aktywów rezerwy walutowej EBC jako podmioty działające w imieniu EBC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 192 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 60 z 200819.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3019) (1)

 • Dz. U. L192 - 51 z 200819.7.2008

  Dyrektywa Komisji (WE) 2008/74/WE z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/78/WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

 • Dz. U. L192 - 49 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L192 - 20 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L192 - 18 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 5 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 685/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200819.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 684/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. uściślające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.