Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 1

24.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

do przyszłego wprowadzenia euro w państwach człon­ kowskich, które nie przyjęły jeszcze euro jako jednej waluty.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 5,

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 (5) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Słowenii przez euro.

uwzględniając zalecenie Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 (6) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Cypru przez euro.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 836/2007 zmieniło rozporzą­ dzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Malty przez euro.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) przewiduje zastąpienie przez euro walut uczestniczących państw członkowskich, które spełniły warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z datą, kiedy Wspólnota rozpo­ częła trzeci etap unii gospodarczej i walutowej.

(7)

Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Słowacja jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu.

(8) (2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2596/2000 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Grecji przez euro.

(3)

Zgodnie z decyzją Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. (7), Słowacja spełnia warunki konieczne do przy­ jęcia jednej waluty i należy uchylić derogację w stosunku do Słowacji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 (4) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu przygotowania

(9)

(1) Opinia z dnia 3 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 836/2007 (Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 3). (3) Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 2. (4) Dz.U. L 346 z 29.12.2005, s. 1.

Wprowadzenie euro na Słowacji wymaga rozszerzenia na Słowację obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzenia euro określonych w rozporządzeniu (WE) nr 974/98.

(5) Dz.U. L 309 z 9.11.2006, s. 2. (6) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 1. (7) Zob. s. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 195/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

(10)

W słowackim planie wymiany waluty krajowej na euro określono, że banknoty i monety euro powinny stać się prawnym środkiem płatniczym w tym państwie człon­ kowskim z dniem wprowadzenia euro jako waluty. Przy­ jęcie euro i wymiana pieniądza gotówkowego powinny nastąpić zatem dnia 1 stycznia 2009 r. Okres stopnio­ wego wycofywania waluty krajowej nie ma zastosowania.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze­ nia. Artykuł 2

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 974/98,

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon­ kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r. W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 między pozycjami dotyczącymi Słowenii i Finlandii dodaje się nastę­ pujący wiersz:

Państwo członkowskie

Data przyjęcia euro

Data wymiany pieniądza gotówkowego

Państwo członkowskie korzystające z okresu stopnio­ wego wycofywania

„Słowacja

z dnia 1 stycznia 2009 r.

z dnia 1 stycznia 2009 r.

Nie”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 28 z 200824.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 19 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 9 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L195 - 6 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 3 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.