Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 19

Strona 1 z 2
24.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczają­ cych w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3) poprzez dodanie 41 nazwisk.

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje zmieniony zgodnie z opisem w załączniku do niniejszego roz­ porządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 777/2007 (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, s. 3). 2) Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 34. ( (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmie­ nione wspólnym stanowiskiem 2008/135/WPZiB (Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 39).

L 195/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: a) po tytule załącznika III wprowadza się nagłówek w brzmieniu: „1) Osoby fizyczne”; b) do wykazu po numerze 131 dodaje się następujące osoby fizyczne:

Nazwisko Funkcja/powody umieszczenia w wykazie

„132. wicemarszałek lotnictwa Abu Basutu 133. dr Paul Chimedza

Organizator przedwyborczej kampanii terroru w prowincji Mate­ beleland South Przewodniczący zimbabweńskiego oddziału Światowego Stowa­ rzyszenia Lekarzy, które odmówiło pomocy ofiarom będącym członkami (opozycyjnego) MDC Przewodniczący Federacji Krykieta w Zimbabwe, który publicznie wyraził poparcie dla przedwyborczej kampanii terroru Wiceprzewodniczący Narodowego Frontu Weteranów Wojen­ nych w Zimbabwe, przywódca milicji partii ZANU-PF Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Bindura South Szef jednostki wywiadu finansowego banku centralnego (RBZ) Przedsiębiorca i żona naczelnego dowódcy sił zbrojnych Zimbabwe (gen. Chiwengi) Dyrektor zarządzający/dyrektor wykonawczy przedsiębiorstwa Zimbabwe Defence Industries oraz kandydat do parlamentu partii ZANU-PF Prezes banku centralnego (RBZ) Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Mhondoro Mubaira Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Chin­ hoyi Dziennikarz państwowej i prorządowej gazety »The Herad«, który podżegał do przedwyborczej kampanii terroru Zastępca komendanta policji/nadinspektor, oficer dowodzący z siedzibą w Southerton, dowodzi w prowincji Harare South, organizator fali przemocy w marcu 2007 r. Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Harare Metropolitan Province (Zastępca) wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej Zimbabwe (ZEC) Główny doradca prezesa banku centralnego (RBZ) Gideona Gono Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Mate­ beleland North Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Zaka East Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Chiredzi Central Organizator kampanii terroru przed wyborami w prowincji Rushinga

134. Chingoka, Peter 135. Chinotimba, Joseph 136. płk Chipwere 137. Chiremba, Mirirai 138. Chiwenga, Jocelyne 139. Dube, Tshingo

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 28 z 200824.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 9 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L195 - 6 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 3 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

 • Dz. U. L195 - 1 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.