Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 28

Strona 1 z 2
L 195/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347) (2008/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (4),


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od początku roku budżetowego 2008. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Rady 2006/493/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2), została zmieniona w celu uwzględnienia decyzji władzy budżetowej o przeniesieniu na rok 2008 i lata następne niektórych niewykorzystanych w 2007 r. środków na zobowiązania Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zgodnie z postanowieniami pkt 48 Porozumienia międzyinstytu­ cjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3).

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/680/WE (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 27).

ZAŁĄCZNIK

24.7.2008

Podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres 2007–2013

(w EUR, po cenach bieżących)

PL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem na okres 2007–2013

Z czego kwota mini­ malna dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (Razem)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Belgia Bułgaria (*) Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia (**) Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Króle­ stwo 13 279 304 584 13 290 726 182 13 470 301 311 13 424 913 242 13 369 510 797

63 991 299 244 055 793 396 623 321 62 592 573 1 184 995 564 95 608 462 373 683 516 461 376 206 286 654 092 931 041 833 1 142 143 461 26 704 860 152 867 493 260 974 835 14 421 997 570 811 818 12 434 359 70 536 869 628 154 610 1 989 717 841 560 524 173 0 149 549 387 303 163 265 335 121 543 292 133 703 263 996 373

63 957 784 337 144 772 392 638 892 66 344 571 1 186 941 705 95 569 377 355 014 220 463 470 078 1 277 647 305 942 359 146 1 135 428 298 24 772 842 147 768 241 248 836 020 13 661 411 537 525 661 11 527 788 72 638 338 594 709 669 1 932 933 351 562 491 944 1 146 687 683 139 868 094 286 531 906 316 143 440 277 225 207 645 001 582

60 238 083 437 343 751 388 036 387 63 771 254 1 147 425 574 95 696 594 329 171 422 453 393 090 1 246 359 901 898 672 939 1 101 390 921 22 749 762 142 542 483 236 928 998 12 655 487 498 635 432 10 656 597 69 791 337 550 452 057 1 872 739 817 552 040 154 1 442 871 530 129 728 049 268 049 256 292 385 407 256 996 031 698 582 271

59 683 509 399 098 664 400 932 774 64 334 762 1 156 018 553 100 929 353 333 372 252 452 018 509 1 253 424 047 909 225 155 1 116 626 236 23 071 507 147 766 381 244 741 536 12 818 190 509 252 494 10 544 212 70 515 293 557 557 505 1 866 782 838 559 861 895 1 359 770 651 128 304 946 256 310 239 296 367 134 260 397 463 741 000 084

59 267 519 398 058 913 406 640 636 63 431 467 1 159 359 200 104 639 066 324 698 528 631 768 186 1 057 772 000 933 778 147 1 271 659 589 22 402 714 148 781 700 248 002 433 12 487 289 547 603 625 10 347 884 68 706 648 541 670 574 1 860 573 543 565 142 601 1 357 854 634 123 026 091 263 028 387 287 790 092 252 975 513 748 834 332

56 995 480 397 696 922 412 672 094 62 597 618 1 146 661 509 108 913 401 316 771 063 626 030 398 1 050 937 191 921 205 557 1 266 602 382 21 783 947 150 188 774 250 278 098 12 181 368 563 304 619 10 459 190 67 782 449 527 868 629 1 857 244 519 565 192 105 1 359 146 997 117 808 866 275 025 447 280 508 238 246 760 755 752 295 626

54 476 632 395 699 781 417 962 250 61 588 551 1 131 114 950 113 302 602 307 203 589 619 247 957 1 041 123 263 905 682 332 1 258 158 996 21 037 942 151 198 432 253 598 173 11 812 084 578 709 743 10 663 325 66 550 233 511 056 948 1 850 046 247 564 072 156 1 356 173 250 111 981 296 317 309 578 271 617 053 239 159 282 748 964 152

418 610 306 2 609 098 596 2 815 506 354 444 660 796 8 112 517 055 714 658 855 2 339 914 590 3 707 304 424 7 213 917 799 6 441 965 109 8 292 009 883 162 523 574 1 041 113 504 1 743 360 093 90 037 826 3 805 843 392 76 633 355 486 521 167 3 911 469 992 13 230 038 156 3 929 325 028 8 022 504 745 900 266 729 1 969 418 078 2 079 932 907 1 825 647 954 4 598 674 420 90 983 474 687

40 744 223 692 192 783 1 635 417 906 0 3 174 037 771 387 221 654 0 1 905 697 195 3 178 127 204 568 263 981 3 341 091 825 0 327 682 815 679 189 192 0 2 496 094 593 18 077 067 0 31 938 190 6 997 976 121 2 180 735 857 1 995 991 720 287 815 759 1 106 011 592 0 0 188 337 515 31 232 644 963

Razem

10 873 879 246

13 274 839 325

(*) W odniesieniu do lat 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR i 337 004 104 EUR. (**) W odniesieniu do lat 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR i 1 058 369 098 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 19 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 9 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L195 - 6 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 3 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

 • Dz. U. L195 - 1 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.