Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 3

24.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 5,

(4)

konieczne do przyjęcia jednej waluty i derogacja w stosunku do tego kraju zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. Wprowadzenie euro na Słowacji wymaga ustalenia kursu wymiany między euro a koroną słowacką. Kurs wymiany zostaje ustalony na 30,1260 korony słowackiej za 1 EUR, co odpowiada obecnemu kursowi centralnemu korony w mechanizmie kursów walut (ERM II). Rozporządzenie (WE) nr 2866/98 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,


uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów wymiany między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro (2) określa kursy wymiany walut obowiązujące od dnia 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Słowacja jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu. Zgodnie z decyzją Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 2009 r. (3) Słowacja spełnia warunki

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następu­ jący wiersz między wierszami określającymi kursy wymiany dla tolara słoweńskiego i marki fińskiej: „= 30,1260 korony słowackiej”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r. W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 3 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 359 z 31.12.1998, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1135/2007 (Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 2). (3) Zob. s. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 28 z 200824.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 19 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 9 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L195 - 6 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 1 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.