Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 6

Strona 1 z 2
L 195/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Państwa członkowskie, które zdecydują się wprowadzić obowiązek stosowania zasad przyjętych przez organi­ zacje producentów, są zobowiązane przedłożyć je Komisji w celu ich zbadania. Dlatego też konieczne jest określenie informacji, jakie należy przekazywać Komisji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 7 ust. 10,

(6)

Niezbędne jest publikowanie przez państwa członkow­ skie i Komisję informacji w sprawie rozszerzenia zasad mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sektora.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2000 z dnia 6 września 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektó­ rych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (2) zostało znacząco zmie­ nione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować.

Wszelkie zmiany zasad, których stosowanie rozszerzono na osoby niebędące członkami organizacji producentów, powinny podlegać tym samym wymaganiom w zakresie powiadamiania Komisji i ich publikacji, jakie odnosiły się do pierwotnego rozszerzenia.

(8) (2)

Niezbędne jest określenie kryteriów dla oceny stopnia reprezentatywności organizacji producentów w sektorze połowowym, których zasady proponuje się rozciągnąć na osoby niebędące ich członkami. Kryteria te powinny obejmować zarówno przypisywany członkom organizacji udział w całkowitych ilościach wprowadzanych do obrotu dla danych gatunków, jak i proporcje rybaków będących członkami organizacji na danym obszarze. Konieczne jest także określenie szczególnych kryteriów reprezentatywności w sektorze akwakultury. W celu zharmonizowania wykonywania tych środków należy określić zasady dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu, które mogą być rozszerzone na osoby niebędące członkami organizacji producentów w sektorach połowowym i akwakultury. Do tego samego celu należy również określić stopień, w jakim mają być stosowane takie rozszerzone zasady.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Działalność organizacji producentów w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu w sektorze połowowym uważa się za dostatecznie reprezentatywną dla obszaru, w ramach którego proponuje się rozszerzyć zasady, o ile:

(3)

(4)

Należy ustalić minimalny okres stosowania danych zasad w celu utrzymania pewnej stabilności warunków wpro­ wadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

a) wprowadzanie do obrotu, przez organizacje producentów lub ich członków, gatunków, w odniesieniu do których miałyby mieć zastosowanie te zasady, stanowi więcej niż 65 % ogólnych ilości wprowadzanych do obrotu; oraz

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, s. 3). (2) Dz.U. L 227 z 7.9.2000, s. 11. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1812/2001 (Dz.U. L 246 z 15.9.2001, s. 5). (3) Zob. załącznik I.

b) liczba rybaków na pokładach statków używanych przez członków organizacji producentów stanowi więcej niż 50 % całkowitej liczby rybaków mających siedziby na obszarze, w stosunku do którego miałyby mieć zastosowanie te zasady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 28 z 200824.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 19 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 9 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 3 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

 • Dz. U. L195 - 1 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.