Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 9

24.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 697/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,


(6)

Punkt 5 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 stanowi, że dla nieprzypisanych kwot tego TAC nakład połowowy dozwolony w zwiadach rybac­ kich związanych z wysoką liczebnością dobijakowatych w roku 2008 przydziela się państwom członkowskim, których statki prowadziły działalność połowową w latach 2002–2006 na tym obszarze, co odpowiada udziałowi w nakładzie połowowym w wysokości 96 % w przypadku Szwecji i 4 % w odniesieniu do Niemiec. Klucz przydziału nieprzypisanych kwot należy ustalić w oparciu o powyższy podział nakładów połowowych. Stada dobijakowatych w Morzu Północnym są eksploa­ towane wspólnie z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie są objęte wspólnym zarządzaniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgodne z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole na temat wniosków konsultacji dotyczących połowów, przeprowadzonych przez Komisję Europejską i Norwegię dnia 26 listopada 2007 r. W związku z powyższym udział Wspólnoty w tej części TAC, która może być łowiona na obszarach ICES IIa oraz IV, powinien zostać ustalony na poziomie 90 % z 400 000 ton. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do roz­ porządzenia (WE) nr 40/2008,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 ustanowiono tymczasowo limity połowowe dobijakowa­ tych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV. Zgodnie z pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 całkowite dopuszczalne połowy (TAC) oraz kwoty w odniesieniu do dobijakowatych w wymienionych obszarach na 2008 r. mają zostać zweryfikowane przez Komisję w oparciu o opinie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego ds. Rybołów­ stwa (STECF). TAC należy ustanowić według wzoru określonego w pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 40/2008. Zgodnie z tym wzorem TAC wyniósłby 470 000 ton. Zgodnie z pkt 7 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 TAC nie powinien przekroczyć 400 000 ton.

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego roz­ porządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 641/2008 (Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 17).

L 195/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 wprowadza się następujące zmiany: Wpis dotyczący gatunku dobijakowatych w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV otrzymuje następujące brzmienie: „Gatunek:

Dobijakowate Ammodytidae Obszar: IIIa; wody WE obszarów IIa oraz IV (1) SAN/2A3A4.

Dania Niemcy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia TAC

335 087 (2) 513 (3) 12 304 (4) 7 324 (5) 355 228 (6) 20 000 (7) Nie dotyczy

Analityczne TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. (2) Z czego w wodach WE obszarów IIa oraz IV mogą być złowione nie więcej niż 320 722 tony. Pozostałe 14 365 ton można poławiać wyłącznie w wodach WE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03A.) (3) Z czego w wodach WE obszarów IIa oraz IV można złowić nie więcej niż 491 ton. Pozostałe 22 tony można poławiać wyłącznie w wodach WE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03A.) (4) Z czego w wodach WE obszarów IIa oraz IV można złowić nie więcej niż 11 777 ton. Pozostałe 527 ton można poławiać wyłącznie w wodach WE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03A.) (5) Z czego w wodach WE obszarów IIa oraz IV można złowić nie więcej niż 7 010 ton. Pozostałe 314 ton można poławiać wyłącznie w wodach WE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03A.) (6) Z czego w wodach WE obszarów IIa oraz IV można złowić nie więcej niż 34 000 ton. Pozostałe 15 228 ton można poławiać wyłącznie w wodach WE obszarów ICES IIIa. (SAN/*03A.) (7) Do wykorzystania w obszarze ICES IV.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 195 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 28 z 200824.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

 • Dz. U. L195 - 24 z 200824.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L195 - 22 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L195 - 19 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L195 - 17 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach terytorialnych Norwegii obszaru I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L195 - 15 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 13 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka na obszarze ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L195 - 11 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L195 - 6 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L195 - 4 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 3 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

 • Dz. U. L195 - 1 z 200824.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.