Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 196 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

Data ogłoszenia:2008-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 196 POZ 1

Strona 1 z 12
24.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 156, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Parlament Europejski, Rada i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zawsze w pełni popierały programy GNSS.

Rozwój nawigacji satelitarnej jest całkowicie zgodny ze strategią lizbońską i innymi politykami wspólnotowymi, takimi jak polityka transportowa określona w Białej księdze Komisji z dnia 12 września 2001 r. zatytułowanej: „Europejska polityka transportowa na rok 2010: czas na decyzje”. W swoim programie prac Komisja powinna w stosownych przypadkach poświęcić szczególną uwagę rozwojowi zastosowań i usług GNSS.

(6)

Europejska polityka nawigacji satelitarnej ma na celu utworzenie we Wspólnocie dwóch systemów nawigacji satelitarnej (zwanych dalej „systemami”). Systemy te utworzono na podstawie programów EGNOS i Galileo (zwanych dalej „programami”). Każda infrastruktura obejmuje satelity i sieć stacji naziemnych. Program Galileo ma na celu ustanowienie pierwszej światowej infrastruktury nawigacji satelitarnej i pozycjonowania satelitarnego przeznaczonej specjalnie do celów cywilnych. System stworzony w ramach programu Galileo jest całkowicie niezależny od już istniejących albo mogących dopiero powstać innych systemów. Program EGNOS ma na celu poprawę jakości sygnałów istniejących światowych systemów nawigacji satelitarnej (zwanych dalej „GNSS”).

Programy stanowią jeden z priorytetowych projektów w ramach lizbońskiego programu działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia zaproponowanego przez Komisję i zatwierdzonego przez Radę Europejską. Są one także uważane za jeden z filarów przyszłej europejskiej polityki kosmicznej, przedstawionej w komunikacie Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiej polityki kosmicznej.

(7)

(2)

Program Galileo dzieli się na fazę definicji, fazę rozwoju i walidacji, fazę rozmieszczania i fazę eksploatacji. Faza rozmieszczania powinna rozpocząć się w 2008 r. i zakończyć w roku 2013. System powinien być operacyjny przed rokiem 2013.

(8)

(3)

(1) Dz.U. C 221 z 8.9.2005, s. 28. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 lipca 2008 r.

Faza definicji oraz fazy rozwoju i walidacji programu Galileo, które stanowią fazy programu poświęcone badaniom, były w znaczącym zakresie finansowane z budżetu Wspólnoty przeznaczonego na sieci transeuropejskie, a także przez Europejską Agencję Kosmiczną (zwaną dalej „ESA”). Planuje się, że faza rozmieszczania powinna być w zasadzie całkowicie sfinansowana przez Wspólnotę. Na późniejszym etapie można zdecydować o skorzystaniu z partnerstw publiczno-prywatnych lub jakiejkolwiek innej formy umów zawieranych z podmiotami sektora prywatnego do celów działania, utrzymania, udoskonalenia i odnowienia systemu po roku 2013.

L 196/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2008

(9)

Ośrodek Safety of Life w Madrycie może podjąć decyzję o przekształceniu się w równoważne, w pełni kompetentne centrum kontroli satelitarnej systemu Galileo, a jego aktywa będą własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 196 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.