Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 18

Strona 1 z 5
L 197/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nr 1266/2007, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 384/2008, obejmuje jedynie zwierzęta szczepione szcze­ pionką inaktywowaną.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Ponieważ uzyskane ostatnio wstępne informacje naukowe nie wskazują na istnienie dodatkowego ryzyka związanego ze szczepieniem zwierząt ciężarnych zmody­ fikowaną żywą szczepionką co najmniej 60 dni przed inseminacją lub kryciem, powinno być możliwe zwol­ nienie z zakazu opuszczania wszystkich uodpornionych zwierząt, szczepionych zmodyfikowaną żywą szcze­ pionką lub szczepionką inaktywowaną, pod warunkiem że między szczepieniem a inseminacją lub kryciem upłynął wystarczający czas. Zwierzęta, które zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 mogą nie spełniać wszystkich niezbędnych warunków przemieszczania się z gospodarstwa położonego w strefie zamkniętej do innego gospodarstwa położonego poza strefą zamkniętą, ale które są wywożone do kraju trzeciego, nie stanowią dodatkowego zagrożenia dla zdrowia we Wspólnocie, ponieważ nie są przeznaczone do gospodarstw we Wspólnocie. W związku z tym warunki związane z przemieszczaniem zwierząt do punktu odprawy, okre­ ślone w decyzji Komisji 93/444/EWG z 2 lipca 1993 r., w sprawie szczegółowych zasad regulujących handel wewnątrzwspólnotowy niektórymi żywymi zwierzętami i produktami przeznaczonymi na wywóz do państw trze­ cich (4) nie powinny być większe od stosowanych w przypadku zwierząt przesyłanych do rzeźni, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. W związku z powyższym, w przypadku gdy tego rodzaju zwierzętom towarzyszy świadectwo zgodnie z decyzją Komisji 93/444/EWG żadne dodatkowe świadectwa dotyczące warunków ustanowionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 nie powinny być wymagane. Odesłanie do decyzji 93/444/EWG powinno zatem zostać usunięte z załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. Jeżeli zgodnie z zasadami odnoszącymi się do dobros­ tanu zwierząt, ze względu na długość transportu zwierząt do rzeźni lub punktu odprawy przewidziany jest okres odpoczynku, odstępstwa w zakresie przemieszczania zwierząt mogą być stosowane jedynie, jeżeli odpoczynek może mieć miejsce na stanowisku kontrolnym znajdu­ jącym się w tej samej strefie zamkniętej co gospodarstwo, z którego pochodzą zwierzęta, gdyż jedynie w takim przypadku nie ma dodatkowego ryzyka związanego z tego rodzaju przerwaniem bezpośredniego przewozu na stanowiskach kontrolnych.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 (2) usta­ nawia zasady dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt do i ze stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka. Rozporządzenie ustanawia także warunki zwol­ nienia z zakazu opuszczania, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, wprowadzonego dyrektywą 2000/75/WE.

(2)

Uzyskane ostatnio przez państwa członkowskie nowe informacje naukowe w zakresie patogenezy wirusa choroby niebieskiego języka wskazują na prawdopodo­ bieństwo przenikania przez łożysko wirusa choroby niebieskiego języka przynajmniej w przypadku serotypu 8. W związku z tym powinny zostać utrzymane środki ostrożności podjęte w celu zapobieżenia rozprzestrze­ nianiu choroby przez zwierzęta ciężarne albo niektóre nowo narodzone zwierzęta, ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 384/2008 (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 65 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 63 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 57 z 200825.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 23 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dz. U. L197 - 4 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.