Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 23

Strona 1 z 5
25.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niektóre z działań tych organizacji mogą przyczynić się do poprawy równowagi rynkowej i w ten sposób do osiągnięcia celów art. 33 Traktatu. Należy określić środki, dzięki którym możliwe będzie wniesienie takiego wkładu przez organizacje międzybranżowe.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 127 i 179 w związku z art. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

W związku z powyższym uznaje się za właściwe udzie­ lenie szczególnego uznania tym organizacjom, które mogą udowodnić swoją reprezentatywność na szczeblu regionalnym, międzyregionalnym lub wspólnotowym oraz które mogą podejmować pozytywne działania na rzecz osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Takie uznanie winno być udzielane przez państwa członkow­ skie lub przez Komisję w zależności od zakresu działal­ ności stowarzyszeń handlowych.

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2077/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. dotyczące organizacji międzybranżo­ wych i porozumień w sektorze tytoniu (2) ma zostać uchylone z dniem 1 lipca 2008 r. na mocy art. 201 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 („roz­ porządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”).

(2)

Niektóre przepisy określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2077/92 nie zostały włączone do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Aby umożliwić kontynuację właściwego funkcjonowania sektora tytoniu oraz w interesie jasności i racjonalizacji należy przyjąć nowe rozporządzenie określające wspomniane przepisy oraz obecne przepisy wykonawcze określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 86/93 z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2077/92 dotyczącego organizacji międzybran­ żowych i porozumień w sektorze tytoniu (3).

W celu wsparcia niektórych działań organizacji między­ branżowych, które są przedmiotem szczególnego zainte­ resowania w świetle obecnych zasad dotyczących organi­ zacji rynku sektora tytoniu, należy ustanowić przepisy dotyczące zasad przyjmowanych przez organizację bran­ żową w stosunku do swoich członków, które podlegając pewnym warunkom, mogą zostać rozszerzone na wszystkich producentów i grupy niebędące członkami takich organizacji, w jednym lub większej liczbie regionów. Na osoby niebędące członkami organizacji należy również nałożyć obowiązek opłacania całości lub części składek, mających na celu pokrycie ponoszo­ nych w związku z prowadzeniem takich działań kosztów innych niż administracyjne. Procedura ta powinna być wprowadzona w sposób chroniący prawa społecznoekonomiczne zainteresowanych grup, w szczególności prawa konsumenta.

(7)

(3)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (EWG) nr 86/93.

(4)

Organizacje międzybranżowe, tworzone przez osoby fizyczne lub grupy reprezentujące znaczący odsetek różnych kategorii uczestników procesów produkcji, prze­ twórstwa i marketingu w sektorze tytoniu, mogą sprawić, że sytuacja rynkowa będzie uwzględniana w szerszym zakresie, a w działaniach gospodarczych nastąpią zmiany, mające na celu poprawę poziomu wiedzy na temat produkcji, przetwórstwa i obrotu oraz ich organizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 65 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 63 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 57 z 200825.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 18 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L197 - 4 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.