Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 4

Strona 1 z 12
L 197/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

masy wymienić jedynie metodę refraktometryczną. Zmiany powinny obowiązywać od dnia 1 października 2008 r., tak aby zapewnić respektowanie uzasadnionych oczekiwań producentów cukru.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (2), w szczególności jego art. 50 ust. 1 w powiązaniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Może zaistnieć sytuacja, że cukier biały wyprodukowany przez dane przedsiębiorstwo w danym roku gospodar­ czym jest poddawany dalszemu przetwarzaniu na cukier biały spełniający określone wymogi. Na mocy art. 3 roz­ porządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 (3) produkcja cukru jest wyrażona jako łączna ilość białego cukru wyprodukowanego przez dane przedsiębiorstwo w danym roku gospodarczym. Aby zapobiec podwój­ nemu liczeniu, niezbędne jest wyłączenie z tej produkcji cukru białego uzyskanego w wyniku dalszego przetwo­ rzenia.

Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 określa produkcję przedsiębiorstw do celów wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, w szczególnym przypadku, gdy jedno przedsiębiorstwo zleca na zewnątrz produkcję innemu. Uważa się tę zleconą produkcję za produkcję zleceniodawcy pod pewnymi warunkami, włączając w to przypadek, gdy łączna produkcja cukru przetwórcy i zleceniodawcy jest większa od sumy ich kwot. Taki warunek został dostosowany przy uwzględnieniu wycofania prewencyjnego, ustalo­ nego w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, tak aby odnosił się on do sumy progów wycofań prewencyjnych przetwórcy i zleceniodawcy, a nie do sumy kwot. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r., ustanawiające w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 (4), wprowadziło próg wycofania prewencyjnego w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2006 (5) zawiera przepis umożliwiający Komisji podjęcie w każdym roku decyzji w sprawie ewentualnego progu wycofania prewencyjnego. Zachodzi zatem konieczność zmiany warunku zlecania na zewnątrz, o którym mowa w art. 6 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 952/2006, tak aby odnosił się on do sumy progów wycofań prewencyjnych przetwórcy i zleceniodawcy, a nie do sumy kwot.

(2)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 prze­ widuje dwie metody oznaczania zawartości cukru w syropach w zależności od tego, czy są to syropy uznane za półprodukty, czy nieuznane za półprodukty. Uznając, że jedna z tych metod jest przestarzała należy w celu uproszczenia odwoływać się do drugiej metody opartej na zawartości cukru ekstraktywnego. Jednak w szczególnym przypadku syropów z cukru inwertowa­ nego niezbędne jest odwołanie się do metody wysokos­ prawnej chromatografii cieczowej, która z technicznego punktu widzenia jest jedyną możliwą metodą. Na koniec, mając na uwadze uwzględnienie postępu technicznego, właściwe jest, aby do celów oznaczania zawartości suchej

(4)

Niezbędne jest umożliwienie wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznych kontroli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 65 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 63 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 57 z 200825.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 23 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dz. U. L197 - 18 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.