Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 57

25.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/57

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/610/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują­ cych handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania zarodków do celów wywozu do Wspólnoty. W świetle powyższego należy odpowiednio zmienić decyzję 2008/155/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2008/155/WE z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przy­ wozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z krajów trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania i produkcji zarodków wymienionych w załączniku do tej decyzji. Kanada i Stany Zjednoczone zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania zarodków. Kanada i Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określo­ nych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2008/155/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, 24 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, s. 24). (2) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 51. Decyzja zmieniona decyzją 2008/449/WE (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 108).

L 197/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2008/155/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E 71 otrzymuje brzmienie: „CA E E E E 71 953 1364 1368 Gencor RR 5 Guelph, Ontario N1H 6J2 Dr Ken Christie Dr Everett Hall”

2) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E 817 otrzymuje brzmienie: „CA E 817 Hôpital Vétérinaire Ormstown 1430 route 201 Ormstown, Québec J0S 1K0 Dr Mario Lefort”

3) w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący wiersz: „CA E 1783 Bureau Vétérinaire Ste-Martine 168 Boulevard St-Joseph Ste-Martine, Québec J0S 1V0 Dr Marc Perras”

4) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych nr 93MD062 E 1139 otrzymuje brzmienie: „US 93MD062 E 1139 Mid Maryland Dairy Veterinarian 112 Western Maryland PKWY Hagerstown, MD 21742 Dr John Heizer Dr Matthew E. Iager”

5) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych nr 93MD063 E 1139 otrzymuje brzmienie: „US 93MD063 E 1139 Mid Maryland Dairy Associates 112 Western Maryland PKWY Hagerstown, MD 21742 Dr Tom Mercuro”

6) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych dodaje się następujące wiersze: „US Trans Ova Genetics 9033 Walker RD Belgrade, MT 59714 Greencastle Veterinary Hospital 862 Buchanan Trail East Greencastle, PA 17225 Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic 149 New Sweden RD Woodstock, CT 06281 Dr Chris Kolste

US

Dr Daren Statler

US

Dr Kevin Lindell”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 65 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 63 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 23 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dz. U. L197 - 18 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L197 - 4 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.