Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 63

25.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/63

DECYZJA RADY 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastę­ puje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z warunkami wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodar­ czych osób fizycznych wymienionych w załączniku do tego wspólnego stanowiska, które zostały postawione w stan oskarżenia przez MTKJ. W związku z przekazaniem w dniu 21 czerwca 2008 r. pana Stojana ŽUPLJANINA do aresztu MTKJ, jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie wykazu znajdującego się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r. W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52. Wspólne stanowisko zmienione decyzją 2007/449/WPZiB (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 75) i przedłużone wspólnym stanowiskiem 2007/635/WPZiB (Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 30).

L 197/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2008

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 1

Osoba

Powód

1.

Nazwisko i imię: HADŽIĆ Goran (mężczyzna) Data urodzenia: 7.9.1958 Miejsce urodzenia: Vinkovci, Chorwacja Obywatel Serbii

Postawiony w stan oskarżenia przez MTKJ i wciąż na wolności Oskarżenie: 4 czerwca 2004 r. Nr sprawy: IT-04-75 Postawiony w stan oskarżenia przez MTKJ i wciąż na wolności Pierwsze oskarżenie: 25 lipca 1995 r.; drugie oskar­ żenie: 16 listopada 1995 r.; zmienione oskarżenie: 31 maja 2000 r. Nr sprawy: IT-95-5/18 Postawiony w stan oskarżenia przez MTKJ i wciąż na wolności Pierwsze oskarżenie: 25 lipca 1995 r.; drugie oskar­ żenie: 16 listopada 1995 r.; zmienione oskarżenie: 8 listopada 2002 r. Nr sprawy: IT-95-5/18

2.

Nazwisko i imię: KARADŽIĆ Radovan (mężczyzna) Data urodzenia: 19.6.1945 Miejsce urodzenia: Petnjica, gmina Savnik, Czarno­ góra, Obywatel Bośni i Hercegowiny

3.

Nazwisko i imię: MLADIĆ Ratko (mężczyzna) Data urodzenia: 12.3.1948 Miejsce urodzenia: Božanovići, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatel Bośni i Hercegowiny

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 65 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 57 z 200825.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 23 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dz. U. L197 - 18 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L197 - 4 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.