Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2008-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 65

Strona 1 z 4
25.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/65

DECYZJA RADY 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz osób w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się wykazem osób zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

We wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB Rada przy­ jęła środki w celu uniemożliwiania wjazdu na terytoria państw członkowskich lub tranzytu przez te terytoria osobom zaangażowanym w działania ułatwiające osobom postawionym w stan oskarżenia przez Między­ narodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) uchylanie się od wymiaru sprawiedliwości lub działające w sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykony­ wanie mandatu. W związku z przekazaniem Stojana ŽUPLJANINA do aresztu MTKJ, niektóre osoby, o których mowa w art. 1 wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB, związa­ nych ze Stojanem ŽUPLJANINEM, należy usunąć z wykazu. Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stano­ wiska 2004/293/WPZiB powinien zatem zostać odpo­ wiednio zmieniony,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r.

(3)

W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmie­ nione wspólnym stanowiskiem 2008/223/WPZiB (Dz.U. L 70 z 14.3.2008, s. 22).

L 197/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2008

ZAŁĄCZNIK 1. BILBIJA, Milorad Syn Svetka BILBII (Svetko BILBIJA) Miejsce i data urodzenia: Sanski Most (Bośnia i Hercegowina), 13 sierpnia 1956 r. Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 2. BJELICA, Milovan Miejsce i data urodzenia: Rogatica (Bośnia i Hercegowina), 19 października 1958 r. Numer paszportu: 0000148, wydany dnia 26 lipca 1998 r. w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Cicko Adres: Spółka CENTREK w Pale, Bośnia i Hercegowina 3. ECIM (EĆIM), Luban (Ljuban) Miejsce i data urodzenia: Sviljanac (Bośnia i Hercegowina), 6 stycznia 1964 r. Numer paszportu: 0144290, wydany dnia 21 listopada 1998 r. w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 4. HADŻIĆ (HADŽIĆ), Goranka Córka Branka i Mileny HADŻIĆ (Branko i Milena HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: gmina Vinkovci (Chorwacja), 18 czerwca 1962 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: 1806962308218 (JMBG); Numer dowodu osobistego: 569934/03 Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: siostra Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ) 5. HADŻIĆ (HADŽIĆ), Ivana Córka Gorana i Żivki HADŻIĆ (Goran i Živka HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: Vukovar (Chorwacja), 25 lutego 1983 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ) 6. HADŻIĆ (HADŽIĆ), Srećko Syn Gorana i Żivki HADŻIĆ (Goran i Živka HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: Vukovar (Chorwacja), 8 października 1987 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 197 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 63 z 200825.7.2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L197 - 60 z 200825.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L197 - 59 z 200825.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L197 - 57 z 200825.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dz. U. L197 - 54 z 200825.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 52 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L197 - 36 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L197 - 35 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L197 - 34 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L197 - 32 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 30 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 28 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 23 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dz. U. L197 - 18 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L197 - 4 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L197 - 2 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 200825.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.