Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 6

dotyczące liczby i całkowitej wielkości wniosków o pozwolenie na przywóz lub wywóz, w podziale według importerów lub eksporterów tradycyjnych i importerów, lub eksporterów pozostałych, a także o wielkości przywozu dokonanego wcześ­ niej lub wywozu dokonanego przez wnioskodawców w okresie odniesienia.

Artykuł 9 Komisja rozpatruje jednocześnie informacje przekazane przez państwa członkowskie i ustala kryteria ilościowe, według których mają być rozpatrywane wnioski tradycyjnych impor­ terów lub eksporterów, w następujący sposób:


ROZDZIAŁ II SZCZEGÓLNE ZASADY RÓŻNYCH METOD ZARZĄDZANIA SEKCJA A

Metoda oparta na tradycyjnym obrocie handlowym Artykuł 6 1. W przypadku gdy kontyngenty są rozdysponowane z uwzględnieniem tradycyjnego obrotu handlowego, część kontyngentu zostaje zarezerwowana dla importerów lub eksporterów tradycyjnych, a pozostała część dla innych impor­ terów lub eksporterów. 2. Za importerów lub eksporterów tradycyjnych uważa się tych, którzy mogą wykazać, że dokonali we wcześniejszym okresie, zwanym „okresem odniesienia”, przywozu do Wspól­ noty lub wywozu ze Wspólnoty produktu lub produktów obję­ tych kontyngentem. 3. Część przeznaczoną dla importerów lub eksporterów tradycyjnych, okres odniesienia, a także część do rozdyspono­ wania na rzecz innych wnioskodawców ustala się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2. 4. Rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według zasad określonych w art. 7–11.

a) w przypadku gdy zebrane wnioski odnoszą się do ilości równej lub mniejszej niż ilość przeznaczona dla importerów lub eksporterów tradycyjnych, wszystkie te wnioski są uwzględniane w całości;

b) w przypadku gdy zebrane wnioski dotyczą ilości przekracza­ jącej ilość przeznaczoną dla importerów lub eksporterów tradycyjnych, wnioski te zostają uwzględnione proporcjo­ nalnie do udziału każdego z nich w całości przywozu lub wywozu odniesienia;

c) w przypadku gdy zastosowanie tego kryterium ilościowego prowadziłoby do rozdysponowania ilości większej od wnio­ skowanej, nadwyżki zostają rozdzielone zgodnie z art. 14.

Artykuł 10 Rozdysponowanie części kontyngentu przeznaczonego dla importerów lub eksporterów nietradycyjnych zostaje dokonane zgodnie z art. 12.

Artykuł 11 Artykuł 7 Importerzy lub eksporterzy tradycyjni, aby kwalifikować się do rozdysponowania części kontyngentu dla nich przeznaczonej oraz aby przedstawić dowody dokonania wywozu lub przy­ wozu w okresie odniesienia, dołączają do swego wniosku o pozwolenie: — uwierzytelniony odpis oryginału zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu lub zgłoszenia wywozowego, wysta­ wionego na importera lub eksportera, lub, w stosownym przypadku, na podmiot gospodarczy, którego działalność przejęli, — każdy inny równorzędny dowód ustalony z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2. Artykuł 8 Państwa członkowskie przekazują Komisji, w terminie usta­ lonym w ogłoszeniu o ustanowieniu kontyngentu, informacje zgodnie W przypadku gdy importerzy lub eksporterzy tradycyjni nie złożyli żadnych wniosków, wszyscy importerzy lub eksporterzy, którzy składają wnioski, mają dostęp do całości kontyngentu lub danej transzy.

W takim wypadku rozdysponowanie dokonywane jest zgodnie z art. 12.

SEKCJA B

Metoda oparta na chronologicznej kolejności składania wniosków Artykuł 12 1. W przypadku gdy rozdysponowanie kontyngentu lub transzy dokonuje się według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, ilość, do jakiej podmioty gospodarcze są uprawnione aż do wykorzystania kontyngentu, ustala się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

L 198/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

Ustalając tę ilość, taką samą dla wszystkich podmiotów gospo­ darczych, uwzględnia się konieczność przydzielenia ilości o istotnym znaczeniu ekonomicznym, w zależności od rodzaju danego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.