Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1

Strona 1 z 6
26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


Należy przewidzieć możliwość wyboru między wieloma metodami rozdysponowania, w zależności od takich kryteriów, jak sytuacja na rynku wspólnotowym, rodzaj produktu, cechy krajów dostawców i międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty, w szczególności te zobowią­ zania, które mają na celu uwzględnienie tradycyjnego obrotu handlowego.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/94 z dnia 7 marca 1994 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarzą­ dzania kontyngentami ilościowymi (1) zostało kilka­ krotnie znacząco zmienione (2). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jego wersja skodyfikowana.

Należy umożliwić elastyczność przy ponownym przy­ dzieleniu ilości nierozdysponowanych, nieprzydzielonych lub niewykorzystanych. Jednakże w celu uniknięcia nadmiernej kumulacji przywozu należy stwierdzić na zasadzie jednostkowych przypadków, czy takie ponowne przydzielenie po zakończeniu okresu kontyngentowego jest właściwe, i przyjąć odpowiednie przepisy, w szczególności w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń, z uwzględnieniem rodzaju przedmiotowych produktów i celów, dla których rozpatrywane kontyn­ genty zostały ustanowione.

(6)

Zarządzanie kontyngentami przywozowymi lub wywo­ zowymi powinno opierać się na systemie pozwoleń wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z kryteriami ilościowymi ustanowionymi na poziomie wspólnotowym.

(2)

Na mocy art. 14 Traktatu rynek wewnętrzny obejmuje od dnia 1 stycznia 1993 r. obszar bez granic wewnętrz­ nych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.

(7)

Procedura administracyjna powinna zapewniać wszystkim wnioskodawcom równe warunki dostępu do kontyngentów, a wystawiane dokumenty powinny być możliwe do wykorzystania w całej Wspólnocie.

(3)

Należy dlatego ustanowić system zarządzania kontyngen­ tami ilościowymi, zgodny z tym celem i oparty na zasa­ dzie jednolitej wspólnej polityki handlowej, zgodnie z wytycznymi przewidzianymi przez Trybunał Sprawied­ liwości Wspólnot Europejskich.

(8)

(1) Dz.U. L 66 z 10.3.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (2) Zob. załącznik I.

Ponowne optymalne rozdysponowanie ilości niewyko­ rzystanych wymaga wiarygodnych i kompletnych infor­ macji na temat faktycznego wykorzystania wydanych pozwoleń na przywóz. W tym celu wszystkie pozwolenia na przywóz, wykorzystane lub nie, powinny być zwró­ cone do właściwych organów krajowych najpóźniej w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie daty ważności.

L 198/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

(9)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporzą­ dzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (1). Przepisy niniejszego rozporządzenia i przepisy regulujące jego wykonanie nie powinny naruszać krajowych i wspólnotowych zasad dotyczących tajemnicy zawo­ dowej. Należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego roz­ porządzenia produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, a także wyroby włókiennicze i inne produkty, które są objęte specjalnymi wspólnymi porozumieniami importowymi ustanawiającymi szczególne przepisy doty­ czące zarządzania kontyngentami,

procedury zwanej zgodnie z art. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.