Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17 - Strona 4

Strona 4 z 5

L 198/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

— w języku polskim:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji płatniczej lub agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres prze­ widzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 39 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Produtos de intervenćão em poder de … (nome e enderećo do organismo pagador ou do organismo de intervenćão) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e enderećo do local de armazenagem previsto). Aplicaćão do n.o 5, alínea a), do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 Produse de intervenție deținute de … (denumirea și adresa agenției de plăți sau organismului de intervenție) pentru depozitare în … (țara în cauză și adresa locului de depozitare propus). Se aplică articolul 39 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 Intervenčné produkty v držbe … (názov a adresa platobnej alebo intervenčnej agentúry), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta sklado­ vania). Uplatňuje sa článok 39 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 Intervencijski proizvodi, zadržani s strani … (ime in naslov plačilne agencije ali intervencijske agencije), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skla­ diščenja). Izvajanje člena 39(5)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007 Interventiotuotteita, jotka ovat … (maksajaviraston tai interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointi­ paikan osoite). Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 39 artiklan 5 kohdan a alakohdan sovelta­ minen Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventions­ organets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagrings­ stället). Tillämpning av artikel 39.5 a i förordning (EG) nr 1234/2007


— w języku portugalskim:

— w języku rumuńskim:

— w języku słowackim:

— w języku słoweńskim:

— w języku fińskim:

— w języku szwedzkim:

26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/21

ZAŁĄCZNIK II Wpisy, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy: — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: Интервенционни продукти — трансферна операция Productos de intervención — operación de transferencia Intervenční produkty – převod Interventionsprodukter — overførsel Interventionserzeugnisse — Transfer Sekkumistooted – ülevõtmistoiming Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης Intervention products — transfer operation Produits d'intervention — opération de transfert Prodotti d'intervento — operazione di trasferimento Intervences produkti – nodošana Intervenciniai produktai – pervežimas Intervenciós termékek – szállítási művelet Prodotti ta’ l-intervent - ħidma ta’ trasferiment

— w języku niderlandzkim: Interventieproducten — Overdracht — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Produkty interwencyjne – operacja przekazania Produtos de intervenćão — operaćão de transferźncia Produse de intervenție – operațiune de transfer Intervenčné produkty – presun Intervencijski proizvodi – postopek transferja Interventiotuotteita – siirtotoimi Interventionsprodukter – överföringsförfarande

L 198/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.