Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17

Strona 1 z 5
26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,


PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych szczególnymi normami wspólnotowymi i dotyczącymi niektórych produktów, niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne szczegółowe wyko­ nawcze do art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 w połączeniu z art. 4,

ROZDZIAŁ 2 TRANSPORT PRODUKTÓW INTERWENCYJNYCH DO KRAJÓW TRZECICH W CELU SKŁADOWANIA

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 W przypadkach, których dotyczy art. 39 ust. 5 lit. a) rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007, kiedy produkty są wywożone do kraju trzeciego w celu składowania, dokument określony w art. 3 niniejszego rozporządzenia oraz zgłoszenie wywozowe składa się we właściwym urzędzie celnym w tym państwie członkow­ skim, w którym znajduje się agencja płatnicza lub interwencyjna odpowiedzialna za te produkty. Zgłoszenie wywozowe oraz, w razie konieczności, dokument zewnętrznego tranzytu wspólnotowego lub równoważny doku­ ment krajowy zawierają jeden z wpisów wymienionych w załączniku I. Do załatwienia formalności wywozowych w urzędzie celnym nie wymaga się przedstawienia świadectwa wywozowego. Artykuł 3 Dokument określony w art. 2 wydaje właściwa agencja płat­ nicza lub interwencyjna tego państwa członkowskiego, które jest krajem nadania. W dokumencie tym umieszcza się numer oraz: a) opis produktów i ewentualnie wszelkie inne informacje niezbędne dla celów kontroli; b) numer, typ i ewentualnie oznaczenia i numery opakowań; c) masę produktów brutto i netto;

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3515/92 z dnia 4 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólne przepisy wyko­ nawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/1977 w sprawie składowania i przepływu produktów skupo­ wanych przez agencję interwencyjną (2) zostało kilka­ krotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(2)

Właściwe organy są informowane o całości obrotu hand­ lowego produktami. Dlatego do celów uproszczenia procedur administracyjnych pożądane jest, aby nie wymagać zezwoleń względem produktów znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczej lub interwencyjnej i wywożonych do krajów trzecich w celu ich magazyno­ wania lub zawracanych do państwa członkowskiego, z którego zostały wysłane.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). 2) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, s. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1847/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, s. 21). (3) Zob. załącznik III.

L 198/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

d) odniesienie do art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stwierdzające, że produkty są przeznaczone do składowania; e) adres proponowanego miejsca składowania. W przypadku zastosowania art. 2 urząd celny, w którym wnie­ sione zostało zgłoszenie wywozowe, zachowuje oryginał tego dokumentu, a kopię dołącza się do produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.