Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 37

Strona 1 z 3
26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/37

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zaleca w swojej opinii z dnia 25 stycznia 2007 r. (3) usunięcie odrębnych pozycji dotyczących tych dwóch gatunków roślin i zastosowanie ogólnej maksymalnej zawartości dla nasion chwastów oraz niezmielonych i nierozdrobnionych owoców zawierających alkaloidy, glukozydy i inne substancje toksyczne, zgodnie z treścią wiersza 14 załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE.


(3)

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

Substancja DDT powinna obejmować w swoim opisie, o którym mowa w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE, nazwę DDD, ponieważ jest ona powszech­ niej używaną nazwą metabolitu dichlorodiphenylu dich­ loroetanu aniżeli TDE (4). W przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia 23 listopada 2006 r. (5) można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem 8 załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE. Dlatego też należy usunąć szczególne wymagania dotyczące moreli i gorzkich migdałów. Lnianka (Camelina sativa) została uwzględniona w załączniku do dyrektywy 2002/32/WE, a nasiona i owoce roślin tego gatunku oraz ich przetworzone pochodne mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych i niedających się określić iloś­ ciowo.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/32/EC stanowi, że stosowanie produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, zawie­ rających substancje niepożądane na poziomie przekracza­ jącym maksymalne dopuszczalne zawartości określone w załączniku I do tej dyrektywy, jest zabronione.

(5)

(2)

W świetle postępu naukowo-technicznego względem opracowywania pasz dla ryb, przy zwiększonym stoso­ waniu skorupiaków morskich takich jak kryl, jako mate­ riał paszowy, właściwe byłoby przeprowadzenie prze­ glądu najwyższego dopuszczalnego poziomu fluoru w paszach dla ryb. Z opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 22 września 2004 r. (2) wynika, że zwiększenie najwyższego dopusz­ czalnego poziomu fluoru w paszach dla ryb nie pocią­ gałoby za sobą niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani dla zdrowia publicznego. W przypadku Lolium temulentum i Lolium remotum EFSA

(1) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/77/WE (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 53). (2) Panel naukowy ds. zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): wydana na wniosek Komisji opinia z 22 września 2004 r., dotycząca fluoru jako niepożądanej substancji w paszach zwierzęcych: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_ contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf

(3) Panel naukowy ds. zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): wydana na wniosek Komisji opinia z 25 stycznia 2007 r., dotycząca alka­ loidów pirolizydynowych jako niepożądanej substancji w paszach: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.