Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 55

Tytuł:

Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 55

Strona 1 z 7
26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/55

DECYZJA NR 2/2008 WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. (2008/619/WE)

WSPÓLNA RADA,

2. Niniejszy artykuł nie narusza postanowień klauzuli prze­ glądu określonej w art. 10 decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000. Artykuł 2 Artykuł 17 ust. 4 i artykuł 18 ust. 2 oraz dodatek IV do załącznika III do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 zostają zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniej­ szej decyzji. Artykuł 3 1. Podmioty nowych państw członkowskich wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji dodaje się niniejszym do odpowiednich sekcji części B załącznika VI do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000. 2. Publikacje nowych państw członkowskich wymienione w załączniku IV do niniejszej decyzji dodaje się niniejszym do części B załącznika XIII do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się z mocą od daty przystąpienia nowych państw członkowskich do Umowy.


uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koor­ dynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Brukseli w dniu 8 grudnia 1997 r., w szczególności jej art. 5 i 10 w związku z art. 47 i 56, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Repu­ bliki Bułgarii i Rumunii (zwanymi dalej „nowymi państwami członkowskimi”) z dniem 1 stycznia 2007 r., drugi protokół dodatkowy do umowy został podpisany w Meksyku dnia 29 listopada 2006 r. i wszedł w życie dnia 1 marca 2007 r. (*). W tych warunkach niezbędne jest dostosowanie, z mocą od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich do Umowy, niektórych postanowień decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk (2) zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 (3) w sprawie wymiany towa­ rowej, certyfikacji pochodzenia oraz zamówień publicz­ nych,

(2)

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2008 r. Artykuł 1 W imieniu Wspólnej Rady

P. ESPINOSA CANTELLANO

1. Załącznik I do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 zostaje zmieniony zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku I do niniejszej decyzji.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45. (*) Aby wyjaśnić tę sprawę, po oficjalnym parafowaniu dokumentu w mieście Meksyk w dniu 29 listopada 2006 r. podpisano drugi protokół dodatkowy w dniu 21 lutego 2007 r. w Brukseli. Obowią­ zuje on od dnia 1 marca 2007 r., a wszedł w życie w dniu 1 marca 2008 r. wraz z zakończeniem przez strony niezbędnych procedur wewnętrznych. (2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10. (3) Dz.U. L 293 z 16.9.2004, s. 15.

L 198/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

ZAŁĄCZNIK I Wspólnotowy harmonogram znoszenia ceł

Kod CN

Opis

Roczna wielkość kontyngentu taryfowego

Stawka celna kontyngentu taryfowego

„0803 00 19

Banany, świeże (z wyjątkiem plantanów)

2 000 ton (*)

70 EUR/tonę

(*) Niniejszy roczny kontyngent taryfowy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Niemniej jednak po raz pierwszy będzie stosowany, począwszy od trzeciego dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/57

ZAŁĄCZNIK II Nowe wersje językowe uwag administracyjnych oraz „deklaracji fakturowych” zawartych w załączniku III do decyzji nr 2/2000 1. W art. 17 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.