Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 66

Strona 1 z 5
L 198/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633) (2008/620/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wodach na zachód od Szkocji, wschodniej części Kanału La Manche oraz Morzu Irlandzkimi przyniosły pożądany wynik, należy ustanowić indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący połowów tych zasobów.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34c ust. 1,

Indywidualny program kontroli i inspekcji należy usta­ nowić na okres trzech lat. Rezultaty stosowania indywi­ dualnego programu kontroli i inspekcji powinny być okresowo oceniane przez zainteresowane państwa człon­ kowskie we współpracy ze Wspólnotową Agencją Kontroli Rybołówstwa (zwaną dalej „CFCA”), ustano­ wioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005 (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2) ustanawia środki odbudowy zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim oraz zasady monitorowania i kontroli połowów dorsza na tych obszarach oraz nadzoru nad tymi połowami.

Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru należy prowadzić zgodnie ze wspólnymi planami rozmie­ szczenia ustanowionymi przez CFCA.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z zainteresowanymi państwami człon­ kowskimi.

(7) (2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3) przewiduje prowadzenie kontroli przez Komisję i państwa człon­ kowskie oraz współpracę między państwami członkow­ skimi w celu zapewnienia zgodności z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedmiot

(3)

Aby środki odbudowy zasobów dorsza w Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, Cieśninie Kattegat,

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, s. 8. (3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

Niniejsza decyzja ustanawia indywidualny program kontroli i inspekcji w celu spójnej realizacji środków ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 423/2004 dotyczących odbudowy zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieś­ ninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim.

(4) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

26.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/67

Artykuł 2 Zakres Indywidualny program kontroli i inspekcji, o którym mowa w art. 1, obowiązuje przez trzy lata i obejmuje:

Artykuł 6 Działania państw członkowskich w zakresie inspekcji i nadzoru 1. Jeżeli państwo członkowskie ma zamiar prowadzić nadzór i inspekcje statków rybackich na wodach podlegających zwierz­ chnictwu innego państwa członkowskiego, w ramach wspól­ nego planu rozmieszczenia (zwanego dalej „JDP”) ustanowio­ nego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 768/2005, powiadamia o tym krajowy punkt kontaktowy zainteresowa­ nego przybrzeżnego państwa członkowskiego wyznaczony zgodnie z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 8 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.