Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 1

Strona 1 z 7
24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


Na mocy decyzji Komisji 2005/924/WE (2) Mołdawia korzysta już ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+) przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającym plan ogólnych preferencji taryfowych (3) (GSP).

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ogólny poziom przywozu z Mołdawii stanowi zaledwie 0,03 % całkowitego przywozu wspólnotowego. Dalsze otwarcie rynku powinno wesprzeć rozwój mołdawskiej gospodarki dzięki lepszym wynikom w wywozie, a jednocześnie nie powinno mieć negatywnych skutków dla Wspólnoty.

(1)

Stosunki między Unią Europejską (UE) a Republiką Mołdowy (zwaną dalej „Mołdawią”) są oparte na umowie o partnerstwie i współpracy (1), która weszła w życie dnia 1 lipca 1998 r. Jednym z jej głównych celów jest promowanie handlu i inwestycji oraz harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami w celu wspierania ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

(6)

W związku z tym właściwe jest rozszerzenie zakresu autonomicznych preferencji handlowych dla Mołdawii poprzez likwidację wszystkich obowiązujących plafonów taryfowych na produkty przemysłowe i poprawę dostępu do rynku wspólnotowego dla produktów rolnych.

(2)

W planie działania europejskiej polityki sąsiedztwa (plan działania EPS) dla Mołdawii przyjętym w 2005 r. UE zobowiązała się, że rozważy możliwość przyznania Mołdawii dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych (ATP), jeśli Mołdawia znacznie poprawi swój system kontroli i wydawania świadectw pochodzenia towarów. W 2006 r. Mołdawia zreformowała swoje przepisy celne i z początkiem 2007 r. osiągnęła zadowalający poziom wdrożenia nowych przepisów.

(7)

(3)

Do czasu przystąpienia Rumunii do UE w dniu 1 stycznia 2007 r. między Mołdawią a Rumunią obowiązywała strefa wolnego handlu. Chociaż generalnie skutki rozszerzenia 2007 r. nie były dla Mołdawii zbyt odczuwalne, miało ono negatywny wpływ na kilka głównych produktów eksportowych Mołdawii.

Zgodnie z planem działania EPS osiągnięcie ambitnych celów w stosunkach między UE a Mołdawią będzie zależeć od stopnia zaangażowania Mołdawii w odniesieniu do wspólnych wartości oraz od jej zdolności do realizacji wspólnie uzgodnionych priorytetów, w tym gotowości do przeprowadzenia skutecznych reform gospodarczych. Ponadto, aby skorzystać z dodatkowych preferencji taryfowych w ramach systemu GSP+, Mołdawia spełniła warunek ratyfikacji i skutecznego wdrożenia głównych konwencji międzynarodowych z zakresu praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów. Aby zapewnić utrzymanie przez Mołdawię osiągniętego postępu na obecnym poziomie, przyznanie Mołdawii dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych będzie uzależnione od realizacji priorytetów i warunków ustanowionych w planie działania i GSP+.

(1) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, str. 3.

(2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 50. (3) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 606/2007 (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 4).

L 20/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2008

(8)

Ponadto uprawnienie do korzystania z autonomicznych preferencji handlowych jest uwarunkowane od przestrzegania przez Mołdawię odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur oraz jej zaangażowania w efektywną współpracę administracyjną ze Wspólnotą w celu zapobiegania ryzyku nadużyć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 35 z 200824.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (  Dz.U. L 169 z 10.7.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258)

 • Dz. U. L20 - 23 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464) (1)

 • Dz. U. L20 - 11 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

 • Dz. U. L20 - 9 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.