Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 11

Strona 1 z 11
24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (2008/72/Euratom)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej (2) („umowa dotycząca działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji”),

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit 3, uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej („wspólne przedsięwzięcie”) oraz przyznającą mu określone korzyści (3) („decyzja 2007/198/Euratom”),

uwzględniając decyzję Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego, wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (1),

uwzględniając decyzję Rady z dnia 25 września 2006 r. dotyczącą zawarcia przez Komisję Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER („umowa ITER”), Umowy w sprawie tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER („umowa w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER”),

uwzględniając Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając decyzję Rady 2007/614/Euratom z dnia 30 stycznia 2007 r. dotyczącą zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań

(1) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 386. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 139.

Umowa ITER, umowa w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER oraz umowa dotycząca działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji stanowią, że umowy te mają również zastosowanie na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, która uczestniczy w programie syntezy jądrowej Euratom jako w pełni stowarzyszony kraj trzeci, zgodnie z Traktatem Euratom i innymi właściwymi umowami.

(2) Dz.U. L 246 z 21.9.2007, str. 32. (3) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 58. (4) Dz.U. L 242 z 4.9.1978, str. 2. Umowa zmieniona Protokołem zmieniającym umowę o współpracy, Dz.U. L 116 z 30.4.1982, str. 21.

L 20/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2008

(2)

Decyzja 2007/198/Euratom oraz załączony do niej statut wspólnego przedsięwzięcia („statut”) przewidują członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu krajów trzecich, które zawarły umowę o współpracy z Euratom w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej i które wyraziły wolę uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu. W załączniku I do statutu określono już prawa głosu Szwajcarii w radzie zarządzającej wspólnego przedsięwzięcia jako jego członka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 35 z 200824.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (  Dz.U. L 169 z 10.7.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258)

 • Dz. U. L20 - 23 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464) (1)

 • Dz. U. L20 - 9 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L20 - 1 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.