Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 23

Strona 1 z 8
24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/73/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając decyzję Rady 2007/779/WE, Euratom z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiającą wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1), w szczególności jej art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

do spełnienia wymogów dotyczących samowystarczalności modułów ochrony ludności. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przyłączenia zespołów wsparcia technicznego do modułów ochrony ludności powinny zostać dokonane przed przekazaniem Komisji ogólnych informacji na temat modułów. Moduły ochrony ludności powinny być zdolne do samowystarczalnego funkcjonowania przez dany okres czasu. Konieczne jest zatem określenie ogólnych wymagań dotyczących samowystarczalności modułów oraz – w stosownych przypadkach – szczególnych wymagań, które mogą się różnić w zależności od rodzaju interwencji lub modułu. Należy także wziąć pod uwagę powszechne praktyki państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, takie jak wydłużanie okresów samowystarczalności modułów ds. miejskich akcji poszukiwawczo-ratowniczych lub podział zadań między kraj oferujący i kraj przyjmujący pomoc w odniesieniu do modułów korzystających z transportu lotniczego. Konieczne jest podjęcie środków zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i na poziomie państw uczestniczących, w celu wzmocnienia interoperacyjności modułów ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie szkoleń i ćwiczeń. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Ludności,

Decyzja Komisji 2004/277/WE, Euratom z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Rady 2001/792/WE, Euratom ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (2) powinna zostać zmieniona w celu uwzględnienia w niej przepisów wykonawczych dotyczących ochrony ludności w Europie. Przepisy te powinny obejmować podstawowe cechy modułów ochrony ludności, takie jak przypisane im zadania, ich możliwości, elementy składowe i czas gotowości, oraz powinny określić odpowiedni dla tych modułów poziom samowystarczalności i interoperacyjności. Moduły ochrony ludności, tworzone na zasadzie dobrowolności na bazie krajowych zasobów z jednego z państw członkowskich lub większej ich liczby, przyczyniają się do rozwoju zdolności szybkiego reagowania w dziedzinie ochrony ludności, do którego wezwała Rada Europejska w swych konkluzjach z posiedzenia, które odbyło się w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r., oraz Parlament Europejski w swej rezolucji z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie klęski tsunami. Aby moduły ochrony ludności mogły właściwie reagować w obliczu poważnych katastrof, ich podstawowe cechy powinny spełniać określone wymagania ogólne. Istnieje potrzeba powołania terenowych zespołów wsparcia technicznego, które zapewnią wspólnotowym zespołom ds. oceny i/lub koordynacji pomoc w dziedzinach zakładania i prowadzenia biur, łączności, zaopatrzenia i transportu. W tym celu należy określić ogólne wymagania dotyczące zespołów wsparcia technicznego. Zespoły takie mogą również przyczynić się

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/277/WE, Euratom wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 dodaje się definicje w brzmieniu: „c) »zespoły interwencyjne« oznaczają zasoby ludzkie i materialne, w tym moduły ochrony ludności (o których mowa w art. 3a, 3b i 3c), powołane przez państwa członkowskie na potrzeby przeprowadzania interwencji w zakresie ochrony ludności; d) »zespoły wsparcia technicznego« oznaczają zasoby ludzkie i materialne powołane przez państwa członkowskie na potrzeby realizacji działań wspierających.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 35 z 200824.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (  Dz.U. L 169 z 10.7.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258)

 • Dz. U. L20 - 11 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

 • Dz. U. L20 - 9 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L20 - 1 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.