Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 1

Strona 1 z 3
29.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności art. 11 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Podstawą wniosku było twierdzenie, że producent eksportujący Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd („wniosko­ dawca”):

— nie prowadził wywozu kwasu winowego przed okresem objętym pierwotnym dochodzeniem ani w jego czasie,

— nie był powiązany z żadnym producentem eksportu­ jącym podlegającym środkom wprowadzonym w drodze rozporządzenia (WE) nr 130/2006,

W drodze rozporządzenia (WE) nr 130/2006 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) („pierwotne dochodzenie”). Obowiązu­ jącym środkiem jest stawka cła ad valorem w wysokości 34,9 %, z wyłączeniem kilku wymienionych z nazwy przedsiębiorstw podlegających indywidualnym stawkom cła. W drodze rozporządzenia (WE) nr 150/2008 (3), wyda­ nego po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Rada zmieniła zakres środków.

2. OBECNE DOCHODZENIE

— rozpoczął wywóz kwasu winowego do Wspólnoty po zakończeniu okresu objętego pierwotnym dochodze­ niem,

(2)

— prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozpo­ rządzenia podstawowego, lub wnioskuje o indywidualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

2.2. Wszczęcie eksportera

(4)

przeglądu

pod

kątem

nowego

2.1. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu

(3)

Po wprowadzeniu ostatecznych środków antydumpingo­ wych Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 23 z 27.1.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 1.

Komisja zbadała dowody prima facie dostarczone przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasad­ nienia wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 4 roz­ porządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi wspólnotowemu Komisja wszczęła, w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 1406/2007 (4), przegląd rozporządzenia (WE) nr 130/2006 w odniesieniu do wnioskodawcy.

(4) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 12.

L 200/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2008

(5)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1406/2007 zniesiono cło nałożone w drodze rozporządzenia (WE) nr 130/2006 na przywóz kwasu winowego wyproduko­ wanego przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, polecono władzom celnym powzięcie odpowiednich kroków celem rejestracji przywozu kwasu winowego produkowanego przez wnioskodawcę.

wystawił fakturę krajową. Wnioskodawca mógł przed­ stawić jedynie formularze zgłoszenia celnego, z których wynikało, że towary zostały wywiezione z ChRL, lecz w których nie było wskazane miejsce przeznaczenia wywozu. W celu uzyskania i weryfikacji niezbędnych dowodów rzekomego wywozu do Wspólnoty przepro­ wadzono dalsze dochodzenie w siedzibie tego przedsię­ biorstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 24 z 200829.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

 • Dz. U. L200 - 22 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L200 - 20 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

 • Dz. U. L200 - 18 z 200829.7.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L200 - 15 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 12 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 10 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

 • Dz. U. L200 - 8 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carnalentejana (ChNP))

 • Dz. U. L200 - 6 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

 • Dz. U. L200 - 4 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.