Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

Data ogłoszenia:2008-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 10

L 200/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b) w powiązaniu z jego art. 4,


Czasowe zawieszenie należności celnych, mające zastoso­ wanie do przywozu dokonanego na podstawie pozwoleń na przywóz wystawionych po dniu 1 lipca 2008 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 608/2008 spowodowało tymczasowe zniknięcie okoliczności nadzwyczajnych uzasadniających ustanowienie systemu szczególnego zabezpieczenia dodatkowego oprócz zabez­ pieczeń właściwych dla pozwolenia na przywóz. Biorąc pod uwagę nowe warunki mające zastosowanie do przy­ wozu pszenicy zwyczajnej od wejścia w życie rozporzą­ dzenia (WE) nr 608/2008, zabezpieczenie dodatkowe w wysokości 95 EUR za tonę, o którym mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1249/96, nie jest już uzasadnione do momentu ponownego wpro­ wadzenia należności celnych przywozowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) przewiduje, w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości, zasadę złożenia szczegól­ nego zabezpieczenia dodatkowego oprócz zabezpieczeń wymaganych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3). To zabez­ pieczenie dodatkowe wynoszące 95 EUR za tonę jest uzasadnione różnicą w obowiązujących należnościach celnych przywozowych pomiędzy różnymi kategoriami pszenicy zwyczajnej, w zależności od tego, czy chodzi o pszenicę wysokiej jakości czy o pszenicę jakości niskiej lub średniej.

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96; aby uniknąć konieczności dalszego wnoszenia przez podmioty gospodarcze dodatkowej gwarancji, niniejsze rozporządzenie powinno obowią­ zywać od tej samej daty, jaka została ustalona dla znie­ sienia należności celnych, a mianowicie od dnia 1 lipca 2008 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 (4) zawiesiło należności celne przywozowe na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009, który kończy się dnia 30 czerwca 2009 r., umożliwiając jednocześnie ich ponowne wprowadzenie przed wymie­ nioną datą, jeżeli byłoby to uzasadnione warunkami rynkowymi.

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1249/96 składanie dodatkowego zabezpieczenia, okreś­ lonego przez wymieniony przepis, nie jest wymagane w okresie zawieszenia należności celnych przywozowych na pszenicę zwyczajną, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 608/2008.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 50). 3) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 514/2008 (Dz.U. L 150 z 10.6.2008, s. 7). (4) Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 19.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

29.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 24 z 200829.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

 • Dz. U. L200 - 22 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L200 - 20 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

 • Dz. U. L200 - 18 z 200829.7.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L200 - 15 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 12 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 8 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carnalentejana (ChNP))

 • Dz. U. L200 - 6 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

 • Dz. U. L200 - 4 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L200 - 1 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.