Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 15

Strona 1 z 2
29.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/15

DYREKTYWA KOMISJI 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 22 lutego 2008 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Pomimo że ocena ryzyka ograniczała się do bardzo specyficznych systemów stosowania, to jednak na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające K-HDO stosowane jako środki do konserwacji drewna spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć K-HDO do załącznika I, tak aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na produkty biobójcze zawierające K-HDO, stosowane jako środki do konserwacji drewna, zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE. Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie wspólnotowym. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie poświęciły szczególną uwagę działom i populacjom nieuwzględnionym w odpowiedni sposób we wspólnotowej ocenie zagro­ żenia oraz aby w momencie wydawania pozwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub określenie szczególnych warunków w celu ograni­ czenia stwierdzonych zagrożeń do dopuszczalnego poziomu. W szczególności z uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska i pracowników nie należy wydawać zezwoleń na stosowanie produktów w systemach innych niż prze­ mysłowe, w pełni zautomatyzowane oraz o zamkniętym obiegu, chyba że we wniosku o zezwolenie na stoso­ wanie produktu zostanie dowiedzione, że zagrożenia mogą zostać zredukowane do dopuszczalnego poziomu zgodnie z art. 5 dyrektywy 98/8/WE i załącznikiem VI do tej dyrektywy. W świetle wniosków zawartych w sprawozdaniu z oceny należy wprowadzić wymóg stosowania produktów zawierających K-HDO wyłącznie przy użyciu odpowied­ niego wyposażenia ochrony osobistej. Z uwagi na rozpo­ znane zagrożenia dla dzieci należy wprowadzić wymóg zakazujący stosowania K-HDO do impregnacji drewna, z którym dzieci mogą mieć bezpośrednią styczność. Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stoso­ wane jednocześnie we wszystkich państwach członkow­ skich tak, aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną K-HDO na rynku oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych.

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyre­ ktywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty­ czącej wprowadzania do obrotu produktów biobój­ czych (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje sól potasową cykloheksy­ lohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO).

(7)

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 K-HDO została oceniona zgodnie z art. 11 ust. 2 dyre­ ktywy 98/8/WE pod kątem jej stosowania w produktach typu 8, „Środki konserwacji drewna”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

(3)

Austria została wyznaczona jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 22 marca 2006 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 24 z 200829.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

 • Dz. U. L200 - 22 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L200 - 20 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

 • Dz. U. L200 - 18 z 200829.7.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L200 - 12 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 10 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

 • Dz. U. L200 - 8 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carnalentejana (ChNP))

 • Dz. U. L200 - 6 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

 • Dz. U. L200 - 4 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L200 - 1 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.