Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

Data ogłoszenia:2008-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 24

L 200/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

(Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny)

(2008/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Estonia w pełni wypełniła swoje zobowiązania tech­ niczne i administracyjne określone w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczenia choroby zostało przedstawione przez Estonię w dniu 6 października 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy­ ficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze­ znaczony na pokrycie kosztów niektórych środków służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu. Artykuł 3 ust. 5 i art. 4 ust. 2 decyzji 90/424/EWG ustanawiają zasady dotyczące części procentowej kosztów poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finanso­ wego Wspólnoty. Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2). W 2007 r. w Estonii wystąpiły ogniska rzekomego pomoru drobiu. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. Na podstawie art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG Estonia przyjęła środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Estonii Można przyznać Estonii wkład finansowy Wspólnoty przezna­ czony na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2007 r. w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estonii.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 22 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L200 - 20 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

 • Dz. U. L200 - 18 z 200829.7.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L200 - 15 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 12 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 10 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

 • Dz. U. L200 - 8 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carnalentejana (ChNP))

 • Dz. U. L200 - 6 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

 • Dz. U. L200 - 4 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L200 - 1 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.