Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 36 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 w zakresie procedur obowiązujących w związku z wywozem odpadów do niektórych państw (1)

Data ogłoszenia:2008-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 36 - Strona 2

Strona 2 z 3

a) b) c) d)

B3020 Wszystkie pozostałe odpady wymie­ nione w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1013/2006”

3. Zapis dotyczący Wybrzeża Kości Słoniowej otrzymuje brzmienie: „Wybrzeże Kości Słoniowej (Republika Wybrzeża Kości Słoniowej)

a) b) c) d)

W odniesieniu do B1010: wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B1010: — metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)

B1020–B2120 B2130 B3010–B3020 W odniesieniu do B3030: wszystkie pozostałe odpady W odniesieniu do B3030: — odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) z włókien sztucznych — zużyta odzież i inne zużyte artykuły włókiennicze — zużyte szmaty, odpady szpa­ gatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów B3035–B3130 B3140 B4010–B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90


L 201/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2008

a)

b)

c)

d)

GC010 GC020 GC030 GC050 GE020 ex 7001 ex 7019 39 GF010 GG030 GG040 GH013 ex 2621 ex 2621 3915 30 ex 3904 10–40 GN010 GN020 GN030 ex 0502 00 ex 0503 00 ex 0505 90” ex 8908 00

4. Skreśla się zapis dotyczący Liechtensteinu. 5. Po zapisie dotyczącym Indonezji dodaje się zapis w brzmieniu: „Iran (Islamska Republika Iranu)

a) b) c) d)

B1010–B1090 W odniesieniu do B1100: — następujące zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu: — kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (> 92 % Zn) — szumowiny cynkowe — szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych — odpady ogniotrwałych okła­ dzin, w tym tygle używane przy wytopie miedzi — żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania — żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 % W odniesieniu do B1100: — lut twardego cynku — następujące zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu: — kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (> 90 % Zn) — kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (> 92 % Zn) — kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (> 85 % Zn)

30.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/39

a)

b)

c)

d)

B1115 B1120–B1150 B1160–B1210 B1220–B2010 B2020–B2130 B3010–B3020 B3030–B3040 W odniesieniu do B3050: — odpady korka: kruszony, granu­ lowany lub rozdrobniony korek W odniesieniu do B3050: — odpady i pozostałości drewna, niezależnie od tego, czy zebrane w balach, brykietach, granulkach lub podobnych postaciach, czy też nie

B3060–B3070 B3080 B3090–B3130 B3140 B4010–B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90 GC010 GC020 GC030 GC050 GE020 ex 7001 ex 7019 39 GF010 GG030 GG040 GH013 ex 2621 ex 2621 3915 30 ex 3904 10–40 GN010 GN020 GN030 ex 0502 00 ex 0503 00 ex 0505 90” ex 8908 00

L 201/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2008

6. Po zapisie dotyczącym Tajlandii dodaje się zapis w brzmieniu: „Togo (Republika Togijska)

a) b) c) d)

W odniesieniu do B3010: — pozostałości tworzyw sztucz­ nych niechlorowcoorganicznych polimerów i kopolimerów: — polipropylen — politetraftalan etylenu

Wszystkie pozostałe odpady wymie­ nione w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1013/2006”

7. Po zapisie dotyczącym Tunezji dodaje się zapis w brzmieniu: „Ukraina

a) b) c) d)

B2020 B3010; B3020 Wszystkie pozostałe odpady wymie­ nione w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1013/2006”

8. [Nie dotyczy polskiej wersji językowej] 9. Zapis dotyczący Malezji otrzymuje brzmienie: „Malezja

a) b) c) d)

W odniesieniu do B1010: — złom niklu — złom cynku — złom wolframu — złom tantalu — złom magnezu — złom tytanu — złom manganu — złom germanu — złom wanadu — złom hafnu, indu, niobu, renu i galu — złom pierwiastków ziem rzad­ kich — złom chromu

W odniesieniu do B1010: — złom molibdenu — złom kobaltu — złom bizmutu — złom cyrkonu — złom toru

W odniesieniu do B1010: — metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci) — złom żelaza i stali — złom miedziany — złom aluminium — złom cyny

30.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 36 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 70 z 200830.7.2008

  Regulamin nr 30 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L201 - 68 z 200830.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz czterech zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L201 - 58 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 743/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju (1)

 • Dz. U. L201 - 49 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 742/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 200830.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/81/WE z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 45 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L201 - 34 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Hiszpanii, Francji, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L201 - 33 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające po raz dwunasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L201 - 29 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L201 - 16 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa

 • Dz. U. L201 - 14 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 8 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych

 • Dz. U. L201 - 1 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.