Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 1

Strona 1 z 8
31.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,


uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

zaistniała pilna potrzeba podjęcia dodatkowych środków w celu szybszego dostosowania wspólnotowej floty rybackiej do obecnej sytuacji, zapewniając jednocześnie temu sektorowi zrównoważone warunki społeczne i gospodarcze. Środki te powinny przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów ustalonych w art. 33 Traktatu oraz celów WPRyb ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybo­ łówstwa (3). W tym kontekście środki te powinny zara­ dzić zarówno najbardziej naglącym trudnościom gospo­ darczym i społecznym, jak i kwestii systemowych nadmiernych zdolności połowowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (2) ustanawia zasady dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa. W szczególności tytuł IV rozdział I tego rozporządzenia ustanawia warunki, na jakich państwa członkowskie mogą otrzymać wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w środki na rzecz dostoso­ wania wspólnotowej floty rybackiej.

Należy zapewnić, aby środki te były dostępne w sposób sprawiedliwy dla wszystkich państw członkowskich oraz aby nie zakłócały konkurencji między państwami człon­ kowskimi lub między flotami. Należy więc je opracować i koordynować na poziomie wspólnotowym.

(5)

(2)

EFR ma na celu wsparcie działań podejmowanych od czasu reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w 2002 r. w celu zmniejszenia obciążenia zasobów rybnych, zapewniając jednocześnie temu sektorowi zrów­ noważone warunki społeczne i gospodarcze.

(6)

Niezbędne jest więc ustanowienie inicjatywy wspólno­ towej, która pozwoli na uzupełnienie przepisów rozpo­ rządzenia (WE) nr 1198/2006 oraz na wprowadzenie tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 1198/2006. Inicjatywa ta powinna zatem obejmować właściwe środki o charakterze ogólnym oraz wdrożenie programów na rzecz dostosowania floty w państwach członkowskich, aby skutecznie rozwiązać bieżące trud­ ności gospodarcze, zapewniając jednocześnie długofa­ lową rentowność sektora rybołówstwa.

(3)

W kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, w szczególności po drastycznym wzroście cen paliw,

Mając na uwadze wyjątkowy charakter tych środków oraz trudności gospodarcze, które mają one rozwiązać, środki te powinny być ograniczone do możliwie najkrót­ szego okresu, który pozwoli osiągnąć zakładane cele.

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

(3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

L 202/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2008

(7)

Środki te powinny być wdrażane przez państwa człon­ kowskie w ramach programów operacyjnych z zakresu EFR i finansowanych z funduszy przyznanych im na te cele. Ponadto należy pozwolić państwom członkowskim na uzupełnianie środków korzystających z wyżej wspomnia­ nych funduszy poprzez finansowanie niektórych środków wyłącznie z funduszy krajowych, bez udziału instrumentów finansowych Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 202 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 70 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3942) (1)

 • Dz. U. L202 - 62 z 200831.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 40/06 (ex NN 96/05) Programy pomocy w postaci pożyczek wdrożone przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1612) (1)

 • Dz. U. L202 - 50 z 200831.7.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97

 • Dz. U. L202 - 48 z 200831.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (1)

 • Dz. U. L202 - 46 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L202 - 44 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 414/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dz. U. L202 - 37 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L202 - 28 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L202 - 20 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych, odnośnie do definicji cech klasyfikacji NACE Rev. 2 i jej wdrażania (1)

 • Dz. U. L202 - 11 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L202 - 9 z 200831.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.